Förtätning ger fler bostäder och bättre miljö

Varberg växer och trycket på
bostäder är fortsatt högt, framför
allt i stadsområdet men
även i de kustnära orterna.
Förtätning ger möjligheter att
bygga mer utan att ta ny mark i
anspråk. I december 2017 antog
kommunfullmäktige en förtätningsstrategi
som beskriver
kommunens förhållningssätt
och riktlinjer till förtätning i olika
delar av staden.

Förtätning betyder att man kan
bygga fler bostäder. Det kan
handla om att bygga på befintliga
hus med fler våningar, eller att bygga
mellan husen. Ibland rör det sig om att
komplettera ett område med gröna ytor
och andra viktiga funktioner som saknas
för att förbättra miljön. Genom förtätning
utnyttjar man till exempel befintlig
kollektivtrafik och skyddar värdefull
jordbruksmark. Förtätning öppnar
även för att fler får möjlighet att
både arbeta och bo centralt med närhet
till service, och dessutom kunna cykla
eller ta bussen, vilket i sin tur minskar
bilanvändandet.
– Vårt jobb på samhällsutvecklingskontoret
är att ta fram övergripande
strategier och förhållningssätt för förtätning,
säger Hilda Lagström som är en
av kommunens samhällsplanerare. Vi
tittar på större områden där det kan vara
lämpligt att göra förtätningar, men vi
pekar inte ut specifika kvarter. Det
handlar om platser med gles bebyggelse
där det finns utrymme för fler bostäder.
Även parkeringsytor intill stadskärnan
är exempel på förtätningsmöjligheter.

Mycket ska samverka i ett förtätningsprojekt.
Vägar, kollektivtrafik, grönområden,
kulturvärden, trycket på bostäder
– allt vägs samman när kommunen
söker ytor som är möjliga att förtäta.
Riktlinjerna som ges i förtätningsstrategin
gäller inte bara mark som
kommunen äger, utan är ett bra stöd
även för privata exploatörer då strategin
visar var kommunen är positiv till förtätning,
och var man är mer restriktiv.
Hilda Lagström tar upp ett framtida
förtätningsområde, som sannolikt blir
Varbergs största på sikt.
– Västerport som ska börja byggas när
hamnen flyttas är exempel på ett stort
förtätningsprojekt i centrala Varberg.
Lyckade förtätningar som kan nämnas
är omvandlingen av kvarteret
Lorensberg
i Varberg. Här fanns tidigare
en markparkering som nu förvandlats
till bostäder, restaurang, butikslokaler
– och garage. Ett annat exempel är
Gallerian i centrala Varberg som byggts
på med ytterligare ett våningsplan.

Arbetet med förtätningsstrategin fortsätter,
bland annat genom ett följduppdrag
till byggnadsnämnden att ta fram
ett program för utveckling och bevarande
av Varbergs stad.
– Det är verkligen glädjande att vi har
fått detta uppdrag, säger Claus Pedersen,
planchef på stadsbyggnadskontoret. Det
här ger oss möjlighet att ta ett samlat
grepp på stadens utveckling och ta fram
principer för förtätning, med utgångspunkt
i stadens befintliga värden och kvaliteter.
Detta ger en ökad tydlighet utåt
och exploatörer kan på ett tidigt stadium
göra sig en bild av vilka förändringar som
Varbergs kommun bedömer är lämpliga.