Satsning på nya kommunikationer i Huddinge

Förbifart Stockholm Gång- och cykeltunnel
under E4/E20 i höjd med Ikea
har stängts med anledning av att man
ska kunna bygga infarten till tunnlarna i
Förbifart Stockholm. Tunneln kommer
att öppnas igen i slutet av 2021, då i en
ljusare utformning. För att behålla en
bra gång- och cykelförbindelse mellan
Kungens kurva och Skärholmen har en
ny gång- och cykelbro över E4/E20
öppnats i november.
Mellan Vårby backe i söder och
Bredängs trafikplats i norr byggs de
norra på- och avfartsramperna till
Förbifart Stockholm.
Dessutom byggs en ny trafikplats i
höjd med Heron city som öppnas 2019.

Tvärförbindelse Södertörn kommer
att bli en ny vägsträckning från
E4/E20 med start i Masmo, via Flemingsberg
till riksväg 73 vid Haninge
centrum. Syftet är att skapa en helt ny
trafiklösning för bättre trafiksäkerhet,
tillgänglighet och framkomlighet på
Södertörn för både människor och
gods. Planeringen av den nya vägen
började för två år sedan och just nu
förbereder Trafikverket vilken av tre
möjliga sträckningar som är den bästa.