Ingen vinner om inte alla återvinner

Varje år producerar vi cirka 470 kg avfall per person.
I Huddinge blir det ett 50 000 tons sopberg av enbart
hushållsavfall. Det är ett berg som dessutom
ständigt växer. Lägg sedan till avfallet som produceras
av de företag som har sin verksamhet i Huddinge.
Bara bygg- och rivningsavfall är tre gånger så stor
mängd avfall som hushållen genererar.
Det blir en enorm mängd sopor att ta hand om
varje år.
Trots ett växande miljömedvetande präglas dagens
samhälle av ett linjärt ekonomiskt beteende; det lönar
sig mer att köpa en ny pryl när den gamla gått sönder
än att reparera den trasiga. Med det beteendet kommer
vi helt krasst, med tanke på jordens begränsade
resurser, att grusa vår framtida miljö.
Med en cirkulär ekonomi kan vi istället rädda
framtiden.
En undersökning inom EU visar att vi skulle
kunna spara cirka 630 miljarder US-dollar per år
(5 903 100 000 000 svenska kronor!) genom att cirkulera
23 procent av allt konsumerat material. Förenklat
skulle vi bara behöva sortera vårt avfall en femtedel
bättre än vi gör idag. Hisnande tanke som också bör
innebära att många nya arbetstillfällen skapas.

Största och snabbaste
förändringen finns i din soppåse
Den genomsnittliga soppåsen med hushållsavfall i
Huddinge idag innehåller 1/3-del förpackningar
och tidningar, 1/3-
del matavfall och 1/3-del restavfall.
Den är alltså bara en
tredjedel som är ”rätt”, det
vill säga det är bara restavfallet
som hör hemma
i soppåsen. Om vi vänder
på ekvationen så är
alltså förbättringspotentialen
hela 2/3-delar
(66 procent!)
Som soppåsen ser ut
idag så bränner vi resurser
i onödan. Men med relativt små förändringar kan
vi skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle i en
cirkulär ekonomi. Alla redskap finns redan.

Anläggningar, teknik och kunskap
SRV Återvinning driver flera återvinningsanläggningar
med Gladö i spetsen. Nära Gladö-anläggningen
ligger anläggningen för farligt avfall. Utöver den
finns åtta återvinningscentraler och sommartid även
mobila återvinningscentraler.
SRV hämtar alla hushållssopor i Huddinge och vi
erbjuder flera olika tjänster som:
Sortera hemma
Hämtning av kyl/frys
Container
Slamtömning
Storsäck
Grovsophämtning m.m.
Vi vill och ska ligga i framkant av återvinningsbranschen.
Sedan 2010 finns en avfallsplan som beskriver hur
Huddinge Kommun tillsammans med SRV Återvinning
ska arbeta med avfallshantering. Om tre år ska
en ny plan göras som ska räcka till 2030. Men det är
inte bara SRV:s plan, den är en angelägenhet för alla
som bor och verkar på Södertörn. Miljön är i grund
och botten allas ansvar.
– Vi vill sluta kretsloppet, säger Kajsa Hedberg vd
på SRV Återvinning. Vi vill säkerställa en effektiv resurshantering
från producentansvar via förändrade
beteenden kring avfallshantering till teknikutveckling
och utformning av framtidens
återvinning. Målet är en ökad återvinning
OCH ett ökat nyttjande av återvunnet
material.
Huddinges avfallsplan tillsammans
med de regler som gäller för
avfallshantering (Renhållningsföreskrifterna) kan ses
som ”avtalet & lagen” som styr hur kommunens avfallshantering
och återvinning ska fungera och hur ansvaret
ska fördelas. Vems är till exempel ansvaret att se
till att gatan är plogad och sandad så att sopbilen kommer
fram när det är dags att hämta dina sopor?
– På SRV har vi en uttalad målsättning att ”jobba
med alla” för att nå en så väl anpassad återvinning som
möjligt och bidra till ett hållbart samhälle, säger Kajsa
Hedberg. Målsättningen är en typisk 0-vision, men bottom
line är att ingen vinner om inte alla återvinner.