Kungens kurva ska bli attraktivt för fotgängare och cyklister

Huddinge har ett program för offentlig
miljö i Kungens kurva. Programmet
ligger till grund för planeringen
av området och tar bland annat
upp gestaltningsåtgärder på både kommunal
och privat mark. Målet är att ge
Kungens kurva ett sammanhängande
utseende kring utrustning och möblering,
materialval, markbeläggning,
skyltning, belysning med mera.
Idag kan Kungens kurva mera liknas
vid ett både storskaligt och splittrat
område av köplador och parkeringar.
Man vill också i programmet skapa
platser att stanna upp på och vistas i,
både för barn och vuxna. Det kan vara
parker, torg och lekplatser, särskilt med
tanke på den stora mängd bostäder
som nu planeras i området.
– För att Kungens kurva ska kunna bli
mer av en attraktiv stadsmiljö än ett bilorienterat
handelsområde behövs fler
blandade funktioner i området som riktar
sig mot människor som reser kollektivt,
går eller cyklar, säger Fanny Boberg,
landskapsarkitekt vid Trafik- och landskapssektionen
i Huddinge kommun.
– Ett första steg är att genomföra åtgärder
i det offentliga rummet som välkomnar
och gör det enklare, tryggare
och mer inbjudande för människor att
röra sig till fots, gå eller cykla.
I programmet föreslås även åtgärder
som effektbelysning, till exempel av de
gamla ekdungarna som finns runt om i
området, men också hur parkeringsytor
och slänter bör utformas.
Just nu arbetar kommunen med hur
man kan skapa inbjudande sittplatser
längs befintliga gång- och cykelstråk.
Processen med genomförandet av programmet
för den offentliga miljön
kommer att pågå under flera år.