Institutionsområde ska bli levande stadsmiljö

SandbyhovSandbyhov vid Norrköpings
norra infart står inför en genomgripande
omvandlingsprocess.
Det gamla och delvis omoderna
institutionsområdet med fokus
på äldreomsorg ska inom några
år få en stadslik karaktär med
blandad bebyggelse.

Nuvarande vårdboenden i Sandbyhov
uppfyller inte kraven
och ska ersättas med nya, både
inom området och på andra
platser i kommunen. Det är bakgrunden
till omvandlingen som fastighetsägaren
Hemsö Fastighets AB ska göra Sandbyhov
till en integrerad och attraktiv del av Norrköping,
både för boende och verksamheter.
– Sandbyhov har hittills upplevts som
avskuren från den övriga bebyggelsen i
stadsdelen Haga. Ambitionen är att området
inom några år ska integreras och
bli en attraktiv del av Norrköping, säger
planarkitekten Jackie Leiby.
Delar av den befintliga miljön ska
rivas, andra delar – flera gedigna byggnader
– renoveras samtidigt som området
kompletteras med nya gator och ny
blandad bebyggelse. Totalt handlar det
om cirka 400 nya lägenheter, inklusive
ett flertal äldreboenden.
Jackie Leiby betonar vikten av att områdets
fina parkmiljö och dess nuvarande
charm med öppna och gröna ytor ska tas till
vara. Inspiration i planarbetet har därför
hämtats från den så kallade ”trädgårdsstaden”.
Det vill säga den modell för stadsplanering
som betonar småskalig bebyggelse
med måttlig täthet och med inslag av handel,
service, skola och offentliga miljöer.
– När vi talar om trädgårdsstaden menar
vi först och främst den mänskliga skalan,
luftigheten och grönskan. Det handlar
alltså om att skapa en levande stadsbebyggelse
där vi lyfter de goda kvaliteter som
redan finns, bland annat genom att upprusta
områdets park- och grönområden,
förklarar Jackie Leiby.
Förnyelsen handlar också om att bygga
bort barriärer genom att skapa flera
förbindelser utåt mot Haga och staden
som helhet.
– Jag skulle tro att en stor del av förnyelsen
av området i sin helhet kommer
att vara på plats inom 5-10 år, avslutar
Jackie Leiby.