ALLA TIDERS SKOLSATSNING – ”ETT LÄRANDE VÄSBY”

ALLA TIDERS SKOLSATSNING – ”ETT LÄRANDE VÄSBY”Under flera år har Väsbys skolor försökt höja resultaten i skolarbetet så att alla elever i grundskolan når behörighet till gymnasiet. När nästan hälften av skolorna har en annan huvudman än kommunen är det viktigt att kunna jobba över organisationsgränserna och involvera även de skolor som inte drivs av kommunen. Det är glädjande att notera samtligas, Utvecklings arbete har pågått en tid och ett exempel som omfattar insatser i klassrummen i de kommunala skolorna beskrivs i artikeln intill.

Projektet ”Ett lärande Väsby” tar ett bredare grepp och kompletterar upp skolförbättringsarbetet som sker hos varje skolaktör i Väsby. Projektet är ett blocköverskridande projekt där politiken är överens och där fler aktörer än bara skolans personal jobbar med att stärka förutsättningarna för alla skolor i Väsby i syfte att förbättra resultaten. Projektet ”Ett lärande Väsby” startades i bred politisk enighet och hade sitt ursprung i en motion från Lars Valtersson som själv är lärare men också politiker sedan flera år. Motionen bifölls i full politisk enighet i kommunfullmäktige och sedan dess jobbar både allianspolitikerna och oppositionen ihop om projektets genomförande.

-Det visar sig att en bred politisk enighet är en av framgångsfaktorerna när man tittar på hur andra har lyckats med skolförbättringar runt om i Sverige säger Per Erik Kanström, (M) ordförande i kommunstyrelsen och fortsätter; -Det viktiga i arbetet med skolan är att vi har elevernas bästa i fokus och det målet är det lätt att bli överens om.

Projektet arbetar i åtta delprojekt som vart och ett har en delprojektledare och jobbar med olika förutsättningar som påverkar möjligheterna att driva skola på bästa sätt. Ett handlar om dialoger med föräldrar och personal, elever och olika andra intressenter för att fånga upp viktiga delar eller avgörande kunskap för att lyckas med den förbättring man vill åstadkomma. Digitaliseringen och hur varje skola möter den utmaningen och ger eleverna bästa möjligheter att utnyttja tekniken för att lyckas, är ett annat delprojekt. Stöd till skolans ledning och styrning är ytterligare ett område och ett ibland omdiskuterat lokalförsörjningssystem för skolan har också fått ett eget delprojekt där fokus är att skapa lokaler som stimulerar lärandet. Kanske allra viktigast är delprojekten som handlar om tidig resultatuppföljning och insatser för barn i behov av stöd för att lyckas. Särskilda insatser för nyanlända barn finns också med i utvecklingsarbetet.

– Vi kallar ibland projektet för ett stenvändarprojekt, säger Mattias Bohman, (S) oppositionsråd i Upplands Väsby, det betyder att vi vill inte missa en enda möjlighet att hitta möjligheter att förbättra skolan i Väsby.

Projektet pågår fram till slutet av 2016 och förbättringsåtgärderna implementeras successivt i verksamheten allt eftersom förslag och lösningar identifieras.