Problemlösning i samarbete Barn gör rätt om de kan

Ekerö kommun är först ut i Sverige
att införa CPS systematiskt på bred
front. Inom tre år kommer den samtalsbaserade
modellen att beröra
samtliga förskolor och merparten
av kommunens grundskolor. Det är
unikt i världen.

Grundtanken i CPS, Collaborative
and Proactive Solutions – på
svenska ”Samarbetsbaserad problemlösning”
– är att barn gör rätt om de
kan och att det är vi vuxna som måste se
vilka eftersläpande färdigheter som ligger
bakom det beteende vi inte förstår.
– Det här är det roligaste och mest utmanande
jag gjort under mina år som
psykolog. Det är oerhört stimulerande att
på det här strukturerade sättet få medverka
till att sprida kunskapen att förebyggande
hjälpa elever med sociala, emotionella
och beteendemässiga problem.
Det säger psykolog Tasja Bergh, som
tillsammans med psykolog Zandra
Christiansen och Fouzi Benbouzid utgör
Ekerö kommuns CPS-team, som av förvaltningschef
Johannes Pålsson fick uppdraget
att implementera modellen inom
kommunen. De är för övrigt tre av tio
CPS-certifierade i Sverige.
Modellen, som utvecklats av den amerikanske
barnpsykologen Ross W. Greene,
grundar sig som sagt på förhållningssättet
att barn gör rätt om de kan. När elever på
ett eller annat sätt agerar utmanande i
klassrummet är det helt enkelt för att de
inte kan göra något annat. Det är inte en
fråga om illvilja, tvärtom. De vill men
saknar viktiga färdigheter att fungera på
det sätt som förväntas av dem.

Zandra Christiansen berättar att hon
kom i kontakt med Ross W. Greenes modell
för flera år sedan och att hon länge
sett fram emot möjligheten att aktivt jobba
med den. Det fick hon på allvar när
hon själv tillsammans med Tasja Bergh
och Fouzi Benbouzid genomgick certifieringsutbildningen
med Ross W. Greene.
De erhöll Ekerö kommuns stipendium
2016 och åkte på studieresa till Ross W.
Greene i USA, där de även fick se hur
modellen fungerar i praktiken.
– Pedagoger drunknar i administration
och gör allt de kan. Åtgärder som sätts in
görs tyvärr alltför ofta över elevens huvud,
men det är inte illa menat. De flesta pedagoger
har nog också insett att barn och
ungdomar som beskrivs som aggressiva,
svåra och trotsiga inte blir hjälpta med utskällning
och olika typer av påföljder.
Men frågan är, har ni pratat med barnet?
– Det är vad CPS handlar om, en samtalsmodell
där eleven tillsammans med
sin lärare får göra sin röst hörd, förklarar
Zandra Christiansen.
– Vi vet att väldigt många pedagoger
längtat efter ett systematiskt verktyg. Att
inte bara sätta in akuta åtgärder, att hela
tiden bara tvingas släcka bränder, utan att
som Skollagen faktiskt föreskriver, dagligdags
kunna jobba hälsofrämjande och
förebyggande.
Det vill säga att på ett strukturerat sätt
samtala med eleven enskilt, utan skuldbeläggande
och dömande pekpinnar. Eleven
blir på så vis delaktig, får inflytande och
möjlighet att prata om situationen för att
sedan tillsammans med en eller flera vuxna
komma fram till förslag på lösningar.
– Det är viktigt att även pedagogers
synpunkter kommer fram så att eleven förstår
de vuxnas bekymmer över situationen.
Det handlar om att realistisk se båda
sidorna av problemet, säger Tasja Bergh.

Samarbetet inkluderar de som känner
barnet så att vuxna tillsammans har och
tar sitt ansvar. Det börjar med en kartläggning,
hur pratar vi om eleven?
– Det är jätteviktigt att vi som vuxna
har en gemensam bild av hela situationen
och att förväntningarna är rimliga. Det är
också viktigt att elevens eftersläpande
färdigheter utvecklas under den här processen,
betonar Fouzi Benbouzid, som är
koordinator för ett skolnärvaroprojekt inom
Ekerö kommun.
Han jobbar med andra ord med elever
som av en eller annan anledning inte
kommer till skolan. Han poängterar att
CPS i grunden handlar om empati, att
vuxna i skolans värld bryr sig och visar
det genom att bygga upp en bra relation
med den enskilda eleven för att på bästa
sätt skapa en fungerande skolsituation.
– Det här är en långsiktig satsning som
innebär att Ekerö kommuns insatser mot
barn och ungdomar ska genomsyras av
Samarbetsbaserad problemlösning, vilket
gör att vi får en likvärdig Barn- och elevhälsa,
säger Fouzi Benbouzid.

Hittills har 50 personer utbildats och
handletts av CPS-teamet. I höst går nästa
kull igång med ytterligare 80 medarbetare
inom skola och förskola, samt personal
från socialtjänst, fritidsgårdar och dagligverksamhet.
– Inom tre år har CPS-teamet utbildat
mellan 250 till 300 personer. Då har vi nått
ut till samtliga förskolor och nästan alla
kommunala grundskolor. Om man då tänker
på alla barn och ungdomar som vi därmed
kan hjälpa så är det ganska häftigt.
Omfattningen med fokus på förskolan är vi
ensamma om i världen, säger Tasja Bergh.
Det här handlar alltså inte bara om
skola och förskola, utan om hela Ekerö
kommun. Politikers och förvaltningschefens
intresse och engagemang visar att
det är allvar, menar Fouzi Benbouzid.
– Allt är dessutom på frivillig basis,
inga måsten, ändå ser vi ett jättestort intresse.
Skulle det bara handla om oss tre
skulle det aldrig fungera.
Det kan vara värt att påpeka att modellen
även fungerar för barn som inte har särskilt
stora svårigheter. Den är allmänmänsklig
och fungerar i alla relationer. Alla människor
vill bli förstådda och bekräftade.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: iStockphoto