Viktig Aktör i kommunens utveckling

COWI ÄR ETT världsledande
teknikkonsultföretag med
6 200 anställda som arbetar
med bland annat samhällsplanering,
industri, energi
och byggande. Moderbolaget
ligger i Danmark
och kontoren är spridda
över hela världen. I Skövde
finns ett av de större av
företagets 15 Sverige kontor
och är en viktig aktör i kommunens
utveckling.

COWI Skövde på Skaraborgsgatan
har 40 anställda. Verksam
heten har flera avdelningar,
som byggteknik, elteknik, utbildning
och stadsutveckling. Miljötänk
ande och hållbarhet är nyckelbegrepp
i den helhetssyn –
”360-graderslösningar” – som
präg lar verksamheten. Projekten
innefattar nära samarbete med
kommuner, industrin, entreprenörer
och Trafikverket.
– Här i Skövde arbetar vi just
nu med bland annat Skaraborgs
Sjukhus och viktiga trafiklösningar
som Nolhagarondellen
och anslutande vägar, säger
Anders Lokrantz, gruppchef och
stadsutvecklare på COWI. I arbetet
med sjukhuset är vi huvudkonstruktörer
för nya byggnader,
gör markprojekteringen och
ger rådgivning i elfrågor.
I det omfattande Billingeprojektet
står COWI för flera miljöutredningar
i området. Tack
vare företagets storlek finns intern
tillgång till all nödvändig
expertis, vare sig det gäller geologer,
ingenjörer, miljövetare eller
landskapsarkitekter.

Det växande Skövdekontorets
verksamhet begränsas inte till
närområdet, utan sträcker sig
längre än så, med flera uppmärksammade
projekt. Ett är
Karlatornet i Göteborg som ska
bli 245 meter och därmed högst i
Norden. Här arbetar Skövdepersonal
med eltekniska lösningar.
De senaste åren har det
byggts stora datorhallar i norra
Sverige där det även har använts
elteknisk kompetens från Skövdekontoret.
Ett annat exempel är
Göta kanals upprustning där
COWI Skövde är med på el- och
infrateknik.
– Vi arbetar också med utbildning
inom bland annat elsäkerhet,
såväl hos kommunen som
hos större industrier, säger
Anders Lokrantz. Vi är lokalt engagerade
och delaktiga i Skövdes
utveckling och har styrkan av en
global organisation i ryggen.