Vara eller icke vara – det är frågan om viadukten

Kommunens trafikplanerare Peter Gustavsson menar att sista ordet inte är sagt när det gäller eventuell rivning av den nästan hundraåriga viadukten som förbindelselänk I Värnamo.

TRAFIK OCH MILJÖ

När får den mångomtalade 85-åriga viadukten som förbinder östra och västra delen av staden sin lösning? I oktober 2020 uppdrog Värnamo kommunfullmäktige samhällsbyggnadsnämnden att utreda förutsättningar för en förbindelse som ersätter viadukten.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm

Den nuvarande förbindelsen har därefter tjänstgjort enbart som gång- och cykelväg. Men är viadukten i så dåligt skick som man kommit fram till i en undersökning?

– Sista ordet är kanske inte sagt än, säger Peter Gustavsson, som är trafikplanerare på samhällsbyggnadsförvaltningen i Värnamo kommun. Det här är en trafiklösning som varit betydelsefull i nästan hundra år och därmed format Värnamos stadsbild. Tidigare band viadukten ihop gamla Riksettan (Riksväg 1) och väg 27 som gick igenom centrala Värnamo.

Har viadukten nu spelat ut sin roll?
– Konditionen är enligt en undersökning så dålig att vi inte kan få ut den önskade funktionen. Av säkerhetsskäl är viadukten därför avstängd för fordonstrafik sedan hösten 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att titta på alternativa lösningar. Man har kommit fram till ett förslag med en grov kostnadsuppskattning på 300 miljoner för att bygga en ny förbindelse. 

Skulle en ny förbindelse bli identisk med den nuvarande?
– Sannolikt inte i sin utformning, säger Peter Gustavsson. Om vi ska bygga en ny förbindelse måste vi ta hänsyn till kommande bostads- och verksamhets-exploateringar i centralorten. Dessutom vilka trafikslag som de kommande hundra åren behöver ta sig över järnvägen på den aktuella platsen. Allt påverkar allt, menar Peter Gustavsson.

Du talar om att sista ordet inte är sagt om rivning och en ny viadukt?
– Ja, det handlar om väldigt mycket pengar som måste vägas mot andra satsningar i ett växande Värnamo. Givetvis är detta en politisk fråga, men som tjänsteorganisation försöker vi ge politikerna rätt förutsättningar att prioritera utifrån kommunens ekonomiska läge. Vi skulle kunna möjliggöra lite andrum tills vi vet hur kommande stadsförtätning påverkar behovet och utformningen av en ny förbindelse. Även miljöaspekten spelar in. Vi tror att fler behöver välja andra trafikslag än bilen för de allra kortaste resorna, menar Peter Gustavsson. I Värnamo är 50 procent av alla resor inne i tätorten så korta att många skulle kunna ske med cykel på 15 minuter. Vi behöver även få fler att gå och åka stadsbuss. Dagens stadsbusstrafik uppskattas inte av Värnamoborna och vi jobbar kontinuerligt för att Jönköpings Länstrafik, som har rådigheten över kollektivtrafiken, ska se över linjenätet på linjerna 51, 52 och 53. Så småningom kanske behovet av att köra bil genom Värnamo ska uppfyllas via kringleder. Allt det här måste finnas med när vi diskuterar en ny förbindelse.

– Hur stora är egentligen skadorna? Skulle det gå att förlänga livslängden på den nuvarande viadukten till en bråkdel av vad en ny kostar, så vinner vi tid. Även det bör vägas in i kommande beslut.