Stenkrossen redo för förändring

Kvarteren runt Stenkrossen är nu
redo för en stor förändring. I området
kommer välkända kulturverkstaden
och EOS-hallen kvarstå
men platsen kan nu också få
ytterligare tillskott i form av bostäder,
park och en ny förskola.

Huvudidén med planförslaget är
att lägga ett större offentligt parkoch
torgrum i områdets sydvästra
del, på båda sidor om
Hardebergaspåret. Runt detta
finns sedan alla de större utåtriktade
verksamheterna i området, det
vill säga kulturverksamheten
Stenkrossen, en förskola och EOShallen.
I parken/torget görs det
också plats för en multisportplan.

Med det här förslaget utökas staden
söderut. Genom kvarteren
kommer gång- och cykelstråket
Hardebergaspåret att sträcka sig.
Stråket kommer att ge ett mervärde
till stadsdelen och för de som
kommer österifrån blir det en entré
till staden och en del av alla de
kultur- och fritidsaktiviteter som
finns längs med det.
– Området har förutsättningar
att bli ett riktigt intressant tillskott i
centrala Lund. En kombination av
Stenkrossens unika kulturverksamhet
som engagerar många
Lundabor i olika åldrar, EOShallens
aktiviteter samt stora gröna
värden i området bidrar till att
det kan bli en fin stadsmiljö, säger
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.
Planen har varit ute på samråd
under våren, nu bearbetas förslaget
inför granskning.