Stad och landsbygd – alla berörs av översiktsplanen

Översiktsplanen är vägledande när det gäller hur mark- och vattenområden används.

Västerås expanderar befolkningsmässigt. Utvecklingen pekar på 230 000 invånare år 2050 (cirka 75 000 fler än i dag). Hur ska staden och landsbygden kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt? En del av svaren finns i översiktsplanen, som beskriver olika strategier för en hållbar utveckling.

Västerås översiktsplan 2026 är vägledande och fungerar som underlag för beslut om detaljplaner, var det ska byggas och hur mark- och vattenområden används för en hållbar utveckling och bra helhet.

– Översiktsplanen är ett viktigt politiskt styrdokument för hur kommunen ska växa, säger Eva Widergren, som är översiktsplanerare på stadsbyggnads­förvaltningen i Västerås. Översiktsplan! Låter tråkigt? Nej egentligen är det väldigt spännande för det skär genom så många olika frågor och berör faktiskt alla som bor och vistas i kommunen. Och det gäller såväl staden som landsbygden.

Utmaningarna är många för en stad som står inför ett så omfattande samhällsbyggande som Västerås gör. Bostadsbyggandet ska planeras, liksom skola, omsorg, rekreation, näringsetableringar, kommunikationer och en mängd andra saker. Allt behöver utvecklas på ett ekologiskt, ekonomiskt och hållbart sätt.

-Just nu håller vi mest på att planera och strukturera arbetet för att ta fram en ny översiktsplan, säger Eva Widergren, som ser fram mot samrådet så småningom där alla har möjlighet att tycka och komma med synpunkter. Vi försöker verkligen hitta vägar att nå ut för att kunna föra en dialog om framtiden. Det är ju så viktigt – det berör oss alla.

Text: Anders Post
Foto: Thomas Fredriksson

Så kommer en översiktsplan till i Västerås

Kommunstyrelsen får i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta fram en ny översiktsplan. Kommunstyrelsen i sin tur beställer översiktsplanen av stadsledningskontoret, som i sin tur delegerar till stadsbyggnadsförvaltningen, som projektleder arbetet, vilket sedan berör i stort sett alla kommunens förvaltningar: sociala frågor, miljöfrågor, infrastruktur osv.
Så småningom (ofta flera år) finns ett utarbetat förslag som går ut på samråd. Där gäller det att nå så många människor som möjligt i kommunen. Alla ska kunna ta del av förslaget och ge synpunkter.
Utifrån vad som kommit in från samrådet ska förslaget bearbetas och förbättras. Därefter går planen ut på granskning, och så småningom är det dags för kommunfullmäktige att anta översiktsplanen. Översiktsplanen ska räcka länge, men saker och ting förändras efter hand och därför måste man fortlöpande arbeta med den, och enligt lag ska den ses över vart fjärde år.