Palle Lundberg, stadsdirektör:”RAVINER, DALAR, STRÄNDER, PARKER – HÄR FINNS ALLT”

SerpentinbackenHelsingborg satsar på grönområden och grönstråk i
hela kommunen. Varför är det viktigt att satsa på
dessa frågor?
– Helsingborgs parker och naturområden är fantastiska.
Men för att förverkliga stadens vision behöver
grönområdena bli fler, sammanhängande och med högre
kvaliteter.

Vilka gröna tillgångar/kvaliteter tycker du vi har i
Helsingborg? Vad är unikt?
– Raviner och dalar, landborgen, stränder, parker,
stadsnära parker, vattendrag och skogsdungar gör
Helsingborg till en unik stad. Från rhododendron som
blommar längs Hälsovägen och i Sofieros slottspark till
våra naturreservat som Duvestubbeskogen i Ödåkra och
Örby ängars unikt artrika område.
Hur viktig är grönstrukturen i stadsplaneringen?
– Helsingborg hade varit en mindre attraktiv stad utan
sin landborg, sina raviner och dalar, stränder, parker
och skogsdungar. Landsbygden hade varit enformig
och inte lika intressant utan Råådalen, Svedberga kulle,
betesmarker och skogsområden. Grönstrukturen ger vår
stad variation och karaktär vilket bidrar till att
Helsingborg blir attraktivt som bostads- och etableringsort.
Hälsoaspekten är en annan anledning till
varför vår grönstruktur är så viktig när vi planerar
och utvecklar Helsingborg.

Vad ser du framför dig 2035?
Året är 2035 och Helsingborg är den skapande,
pulserande, globala, gemensamma
och balanserade staden för både människor
och företag. Staden är känd för sin närhet
till parker och olika naturområden.
Invånarna är friskare och tillbringar mycket
tid för aktiviteter och upplevelser i våra grönområden.
Staden är tätbebyggd, men framförallt
känd för sin rika grönska. Parkerna är
gröna mötesplatser som bidrar till stadens
känsla av gemenskap och att alla
är välkomna i Helsingborg.
– Gröna och blå stråk, parker,
natur och en tillgänglig landsbygdbidrar till en attraktiv livsmiljö som gör
Helsingborg till en lockande plats för boende, besökare
och företagare. Landsbygden är tillgänglig tack vare de
populära grönstråken som knyter samman
staden och byarna med odlingslandskapet
och naturen.

Tips på en bra löparrunda?
Min favoritrunda är
Serpentinbacken ner till
Larödbaden, längs havet mot
Domsten – genom naturreservatet
Kulla-Gunnarstorp, upp på landborgskanten
genom härlig blandskog
tillbaka till Laröd. En fin runda på ca
10 kilometer.

Palle Lundberg gillar
att jogga i Helsingborgs
utkanter nära havet.