Nytt psykiatrisjukhus med läkande arkitektur

Anna Holmström och Cecilia Ivarsson. Rundade former får oss att må bättre än vassa hörn. Naturliga material och insläpp av dagsljus minskar stress och ökar livslusten. (Foto: Rosie Alm)

Nya psykiatrisjukhuset i Kalmar kommer inte bara att ha en specialistpsykiatri i utveckling. Själva arkitekturen och material­valen i byggnaden har också en läkande effekt.
– Ja, så är det faktiskt. Evidens­baserad forskning visar hur arkitekturen och miljön – som är särskilt viktigt inom psykiatrin – påverkar tillfrisknandet hos patienterna, säger Cecilia Ivarsson, funktions­planerare inom Region Kalmar.

Redan nya psykiatrisjukhusets mjuka, rundade hörn, vita betong och guldfärgade kopparplåt som utgör sol- och insynsskydd på fasaderna signalerar öppenhet och tillgänglighet. Inslagen av trä och natur är återkommande inslag i gestaltningen och har läkande effekter.

– Redan vid entrén ska patienten uppleva att: ”Här kan jag känna mig trygg. Här kan jag andas ut.” Det finns ett sobert och lugnt intryck som också förmedlar att vi satsar på patientgruppen, säger Cecilia Ivarsson, som bland annat har ansvar för att ta fram en kravspecifikation för projektet.

Inredningen är ljus och enkel med mycket ljusinsläpp. Olika rumstyper har olika funktion i behandlingen. Lugna rum som inretts med en fondtapet med träd. Korridorerna är breda för att patienterna inte ska uppleva dem som trånga.  Material och färgsättning är noga utvalda för att bidra till det lugna och trygga. Särskilda färgsättningskonstnärer har anlitats för konstnärlig gestaltning. 

– Inom heldygnsvården finns säkerhetsnormer vi måste ta hänsyn till. Vi arbetar mycket för att, i varje detalj, få fram alternativ som upplevs smälta in i miljön och som samtidigt uppfyller hygien och funktionalitet, säger Cecilia Ivarsson.

Ett av projektets mål har varit att informera och skapa förståelse hos alla projektdeltagare, från konsulter till hantverkare, kring vem man bygger för och vilken betydelse olika materialval och det estetiska har. 

– Även när vi varit 170 hantverkare som arbetat i huset samtidigt har det funnits ett lugn i huset, säger Cecilia Ivarsson.

”Alla entreprenörer har varit måna om varandra”

Nya psykiatrisjukhuset är Region Kalmars hittills största byggprojekt. Tack vare ett nära samarbete mellan alla inblandade verksamheter, byggentreprenörer och arkitekter håller tidsplanen och vi har fått mer för pengarna än planerat.

– Den största utmaningen i stora projekt är alltid kommunikationen. Men till följd av vårt arbetssätt har vi fått ett trevligt arbetsklimat med en nära och god dialog mellan alla parter, säger Anna Holmström, som är en av två byggprojektledare. 

En framgångsfaktor i projektet har varit att alla som är inblandade i projektet har suttit tillsammans i samma byggbarack. Samverkansformen som har tillämpats kallas för ”partnering” som bland annat innebär att alla tillsammans löser ett uppdrag och har projektets bästa i fokus.

– Vid varje beslut som fattats har vi tillämpat en process som kallas ”vi-klara beslut”, vilket innebär att alla ska vara överens utan att göra avkall på kvaliteten i arbetet. Arbetssättet bygger på ärlighet och öppenhet, säger Anna Holmström.

Planeringen har varit minutiös innan själva bygget satte i gång. Det gjordes en fullskalemodell av ett vårdrum, en expedition och en korridor fullt färdigt med alla installationer så att det gick att se för varje entreprenör hur det skulle se ut. Inte minst var det viktigt att installationer fick plats och placerades på rätt ställe. Här har de kommit fram till bra lösningar och sett stora samordningsvinster för projektet.

– Det har varit ett unikt projekt. Vi har arbetat väldigt nära och varit måna om varandra, säger Anna Holmström.

Läkande arkitektur

Evidensbaserad forskning om läkande arkitektur har pågått sen 1930-talet då paret Alvar och Aino Aalto skapade en sanatoriebyggnad med läkande effekt som varit i bruk som sjukhus till de senaste åren. Men begreppet ”läkande arkitektur” myntades först på 1980-talet i en studie av Roger Ulrich, arkitekturprofessor vid Chalmers. Studier har sedan visat att hot, våld och medicinering inom psykiatrin minskar drastiskt när arkitekturen är utformad efter människans behov av trygghet, säkerhet och har koppling till naturen.

Integritet och avskildhet är viktigt för patienterna. För att garantera patientens säkerhet är sanitetsporslinet tillverkade av okrossbart kompositmaterial. Varje vårdrum har en egen installationsnisch. Alla installationer som till exempel wc, dusch och fönsterstyrning kan vid behov antingen manövreras eller stängas av utan att man behöver gå in fysiskt i vårdrummen.