Nya planer för utveckling av landsbygden

Sara EresundBredbandsutveckling, tomter
vid sjöar och förstärkning av service
och handel i kransorter och kollektivtrafiknära
lägen. Det är några av
de aktuella frågorna i Katrineholms
nya översiktsplan som fokuserar på
landsbygden.

Just nu pågår arbetet med att ta fram
en ny översiktsplan för Katrineholms
kommun. I vintras antogs den första
delen med fokus på staden. Nu fortsätter
arbetet med nästa del, utvecklingen
av landsbygden och tätorterna.
– Den övergripande strategin är att jobba
för ökad befolkning. Vi planerar för att
kommunen ska växa från dagens drygt
33 000 invånare till 40 000 år 2030. I översiktsplanen
ingår att förvalta och förädla
staden, givetvis också vår landsbygd och
våra sju tätorter där en tredjedel av vår befolkning
bor, säger Sara Eresund, projektledare
på Katrineholm kommun.

Inte förvånande skiljer sig staden och
landsbygden åt i fråga om fokusområden.
Medan staden ska få ett tätare centrum med
nya bostäder och fler gång- och cykelvägar,
handlar landsbygdens utveckling om helt
andra värden. Exempelvis bredbandsutveckling,
tomter vid sjöar och förstärkning
av service och handel i tätorterna och i kollektivtrafiknära
lägen.
– Bredbandsutveckling är en viktig del
som vi redan satsar på idag. För att bo, verka
och driva företag på landsbygd är det avgörande
med bra bredband, betonar Sara
Eresund.
En viktig del i översiktsplanen är dialogen
med medborgarna. Redan för ett år sedan inleddes
den processen genom att i möten fördjupa
dialogen med katrineholmarna i allmänhet,
men också med de boende i de
landsbygdsområden som kan bli aktuella för
utveckling.

– Det är avgörande att i ett tidigt skede få
med sig medborgarna. Exempelvis att berätta
om våra tankar och samtidigt få in deras viktiga
synpunkter. Överlag har det varit ett stort
och glädjande engagemang. Katrineholmaren
är helt enkelt mån om sin ort. Vi har fått in
många goda idéer under våra möten.
Just nu bearbetas allt underlag, bland annat
medborgarnas åsikter och önskemål, till
ett planförslag som kommer att skickas på
samråd till hösten. Om allt går enligt planerna
kommer delen för landsbygd och tätorter
att antas höst/vinter 2016.
– Vi är mycket nöjda med hur arbetet går.
Målet är att översiktsplanen ska bli både användarvänlig
och grundligt genomarbetad.
Och framförallt ett viktigt verktyg för att vi
ska fortsätta vara en attraktiv kommun även
i framtiden, avslutar Sara Eresund.