… Ny översiktsplan för landsbygden och småorterna

Jonathan TurnerEfter att ha arbetat med översiktsplanering i 40 år har Jonathan
Turner nu gått i pension. Och det efter att ha avslutat sitt hittills
roligaste planuppdrag – att under tre år ta fram en översiktsplan
för landsbygden och småorterna.

Ja, det är faktiskt sant. Det har
varit väldigt inspirerande.
Ett framgångsrikt planarbete
där vi framförallt kunnat
engagera medborgarna
på ett sätt jag inte varit med om
tidigare.
Planarbetet han berättar om är
en del i Linköpings kommuns heltäckande
översiktsplan. Den gäller
alltså hela kommunen med undantag
av Linköpings stad och de
större tätorterna, Ljungbro, Berg,
Linghem, Malmslätt med flera, som
var och en har sin särskilda översiktsplan.
– Det är ett stort område som vi
arbetat oss igenom, hela landsbygden
med alla småorter och fritidshusområden,
hela 60 stycken. Vi
har analyserat samtliga. Vissa är
lämpliga att utveckla med bostadsområden
och service, i synnerhet
de som redan idag har bra kollektivtrafi
k, handel och kommunalt VA,
säger Jonathan Turner, som arbetat
med planen tillsammans med Lena
Lindgren.

Totalt bor cirka 20 000 av kommunens
invånare på landsbygden.
Den politiska viljan som legat som
grund för planarbetet är att hela
Linköping ska vara attraktiv för
boende och företagande. Med andra
ord även landsbygden och småorterna.
Bakgrunden är Linköpings kraftiga
befolkningstillväxt. Folkmängden
fortsätter att öka och förväntas
öka ytterligare. Från cirka 1 500 till
2 000 nya invånare per år. Många
vill bo i staden eller i någon större
tätort, men inte alla.
– Vårt arbete har handlat om att
se hur vi kan skapa möjligheter att
bosätta sig och driva verksamhet på
landsbygden. Var man än bor i kommunen
har man ju inte längre än
20–30 minuter in till centrala Linköping.
Och det fi nns många fi na
boende miljöer att utveckla, inte
minst utefter sjöarna.

Enkla planskisser med möjlig bebyggelsekomplettering
har tagits
fram för 36 av de 60 småorterna.
Några av dem bedöms ha bäst förutsättningar.
Det gäller Slaka, Nykil,
Skeda udde, Ulrika, Askeby och
Bankekind.
– Det mest spännande har varit
det nära samarbetet med de boende,
först i en så kallad tidig medborgardialog,
sedan även samråd och utställning.
Vi har velat få hjälp med
idéer och faktaunderlag från folket
i bygden och även testa våra egna
tankar. Det har fungerat jättebra,
konstaterar Jonathan Turner.
Totalt har det rört sig om 18 möten
på olika håll i kommunen. Över
hundra skrivelser har kommit in
som varit viktiga bidrag i planen.
– Det har varit väldigt givande.
Själv är jag så nöjd att jag nu väljer
att kliva av efter 40 år. Man vill
ju sluta på topp, säger Jonathan
Turner och skrattar