HSB Landskrona – anrik aktör med framtidsperspektiv

Skärmbild_061714_104450_AMHSB är så mycket mer än bostadsrättslägenheter.
Kärnvärdena
formuleras som ”engagemang i
det som rör livet, både för den enskilda
människan och för samhället”
och HSB:s grundpolicy handlar
om att erbjuda tjänster som
ska vara prisvärda, kvalitativa och
miljömedvetna.

– Vi har omtanke om livet i och mellan
husen, som Johan Svedström,
projekt- och fastighetschef för HSB
Landskrona uttrycker det.
Andra återkommande värdeord
för HSB är trygghet, hållbarhet, omtanke
och samverkan människor
emellan.
Härom året uppmärksammades
HSB för arbetet med det gamla häststallet
på Säbyholms gård, en kulturhistoriskt
värdefull byggnad som nu
kommer att leva vidare. Stallet har
byggts om till skolhus, där man i
stort sett bevarat hela exteriören
men där även vissa detaljer innanför
väggarna minner om gamla tider.
HSB tilldelades det årets stadsbyggnadspris
för arbetet.
”Ombyggnaden från stall till skola
har utförts på ett exemplariskt sätt
där byggnadens förutsättningar och
skolans krav lyckligt förenats och resulterat
i en skolmiljö rik på upplevelser
och historia”, löd Stadsbyggnads –
nämndens motivering.
HSB planerar också bekväma boenden
utformade för dem mitt i livet
med utflugna barn. Dels i Häljarp
som byggs redan nu och där försäljningen
är igång, dels i Glumslöv
med planerade 20–30 lägenheter i
flerbostadshus.
– Här satsar vi bland annat på hög
säkerhet som belysning, spisvakt, olika
slags larm samt inte minst en god
tillgänglighet både inom- och utomhus
för att passa i livets alla skeden,
säger Johan Svedström. Ett bekvämt
boende där man slipper underhåll
av huset och slit i trädgården.
Detaljplanen för Borstahusen är under
debatt. Totalt handlar det om
cirka 1 000 bostäder samt skola och
handel när Borstahusen är utbyggt i
sin helhet.
– Diskussionen om och överklagandet
av detaljplanen är inte odelat negativt,
det är en del av en naturlig demokratisk
process som vi inom HSB
sätter högt, säger Johan Svedström.
Förhoppningsvis kan det slutliga beslutet
träffa marknaden lagom till att
konjunkturen vänder.
Borstahusens första etapp innefattar
cirka 200 bostäder som i sin tur
är indelad i två deletapper.
– Vår första etapp blir en blandning
av tre flerbostadshus om cirka
35 lägenheter med tillhörande garage
i kombination med markboende
i form av ett femtontal radhus.
Borstahusen är en fantastisk stadsdel
som kan stoltsera med en kombination
av havsnära boende med närhet till bad
och naturupplevelser samtidigt som
staden med dess goda kommunikationsmöjligheter
finns på cykelavstånd.

HSB:s arbete med Västerpark, som
också diskuterats men nu nått enighet,
har intensifierats.
Byggnaden består av 12 våningar
där de första 6 våningarna innehåller
vårdboende medan de översta 6
våningarna kommer att vara bostäder
i upplåtelseformen bostadsrätt.
Verk sam heten och bostäderna skiljs
åt genom separata ingångar på norrrespektive
södersidan. Bottenplanen
är avskilda så att det inte ska uppstå
några gemensamma ytor utan att var
och en lever sitt eget liv.
Inflyttning är planerad till våren
2016.
HSB Landskrona som också har
cirka 600 hyreslägenheter, fyllde 80
år förra året fortsätter på den grund
som legat fast sedan starten: Att vara
den aktör som har det bästa anseendet
HSBnär det gäller boendet.