Från småindustriområde till attraktiva bostäder

MÅINDUSTRIERNA I kvarteret
Gjutaren och Liljan
kommer att ersättas med
bland annat bostäder och
utbildningslokaler.
– Bostadsområdet kommer
att ha en blandad bebyggelse
med både lägenheter och
stadsradhus. Dessutom planerar
vi för en förskola och
en skola, säger planarkitekt
Magnus Björned.

Bostadsområdet planeras i området
som ligger väster om Kungsmässan
och korsningspunkten mellan
Varlavägen och Borgmästaregatan. Det är
ett attraktivt och centralt läge som kommer
att locka både barnfamiljer och andra
som uppskattar närheten till tågstationen,
restauranger och handel.
– Flerbostadshusen kommer att som
högst vara sex våningar längs Varlavägen
och sedan trappas ned och bli lägre inåt
området för att dels möjliggöra för mer
solljus på bostadsgårdarna och för att få
en mer variationsrik bebyggelse i området,
säger Magnus Björned.
Skolan och bostadshusen i väster får
högst vara tre våningar för att möta upp
villorna intill på ett bra sätt.
– I korspunkten Varlavägen och
Borgmästaregatan har vi tänkt att få in
en centrumplats med lokaler i bottenplan
där det kan finnas en servicebutik
till exempel, säger Anna Wibling, exploateringsingenjör
i Kungsbacka kommun.

Ett grönområde avgränsar redan i dag
industriområdet från villaområdet.
– Grönområdet kommer att utvecklas
med ett nytt gång- och cykelstråk och
parkbänkar, vilket förstärker kopplingen
mellan innerstaden, Tingbergsvallen och
Varlaområdet. Vi vill att fler ska kunna
använda parken, säger Magnus Björned.
– Industrigatan kommer att flyttas
österut för att möjliggöra för en bättre
kvartersstruktur och lämpliga kvartersstorlekar.
Området kommer även att
öppnas upp med nya kopplingar för att
öka flödet av människor genom området,
säger Anna Wibling.
Projektet för kvarteret Gjutaren och
Liljan kommer vara ute på programsamråd
mellan 3 december och 14 januari
och planprogrammet är planerat att tas
upp för godkännande av politiken sommaren
2020. Kommunen avser att markanvisa
den kommunägda marken som är
planerad för bostäder och målsättningen
är att markanvisning sker innan detaljplanearbetet
startar, vilket är tänkt att
ske fjärde kvartalet 2020. Övriga bostäder
kommer att uppföras av Riksbyggen
som förutom kommunen är markägare.
– Kvarteret Gjutaren och Liljan kom-mer att byggas ut i två etapper. För den
första etappen som avser den östra delen
av programområdet är byggstart beräknad
att ske första kvartalet 2022. Den
andra etappen som avser den västra delen
av området och utbildningslokalerna
är byggstart planerad till tredje kvartalet
2023.

Text: Anders Olow
Illustration: ABAKO Arkitektkontor AB
Foto: Kungsbacka kommun