HÄR SKA UPPSALA VÄXA

Caroline Jonsson Fors

Väldigt många människor vill bo och verka här i Uppsala. För att klara det fortsatta tillväxttrycket krävs utrymme för bortåt 25 000 nya bostäder under de närmaste 15 åren. Även ett stort antal arbetsplatser. Frågan är vilka områden som kommer att utvecklas.

Visionen för Uppsala är en stad med dragningskraft, sammanhållning och med fokus på hållbarhet och klimatfrågor. Därför byggs staden inåt. Det handlar om att länka samman Uppsalas idag åtskilda stadsdelar och skapa nya spännande platser och rum för stadens invånare.

I den sydvästra delen av staden pågår flera stadsutvecklingsprojekt med denna inriktning. Ett av dem går under namnet Dag Hammarskjöldsstråket.
– Det omfattar ett område som sträcker sig från Pollacksbacken i norr till Sunnersta i söder. En del av staden med stor potential att utvecklas till en variationsrik stadsmiljö för både boende, näringsliv och kunskapssektorn, säger Caroline Johansson Fors, processledare för strategisk planering på kontoret för samhällsutveckling.

Tanken är alltså att skapa en förlängning av centrala Uppsala söderut mot den sydvästra delen av staden, det vill säga Ulleråker, Ultuna, Valsätra, Gottsunda och Sunnersta. Här finns en potential att på sikt bygga uppemot 15 000 bostäder integrerat med bland annat arbetsplatser, service, skolor, förskolor och kultur.
– Dag Hammarskjöldsstråket har en

nyckelfunktion att med en ny bebyggelsestruktur knyta ihop ett antal olika områden till en helhet med innehållsrika kvarter, gator, torg, parker och vatten. Vi vill möjliggöra för spännande och innehållsrika platser för Uppsalaborna att bo och verka i, förklarar Caroline Johansson Fors.

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett strategiskt program för Dag Hammarskjöldsstråket som ska vara färdigt för samråd i början på 2015. Förhoppningen är att det sedan ska kunna godkännas av kommunstyrelsen efter sommaren 2015. Här finns många markägare, dessutom många boende och verksamma som berörs.
– Det gör att väldigt många involveras i den dialogprocess som kommer att påärbörjas under hösten 2014, säger Caroline Johansson Fors.

Uppsala växer

En viktig fråga är hållbara transporter med prioritering på snabba kollektivtrafiklösningar, liksom goda gång- och cykelförbindelser. En annan är givetvis hänsynstaganden och avvägningar kring kultur- och naturvärden.
– I ett Uppsala som växer är det gröna, miljön och ekosystemen viktiga. I Dag Hammarskjöldsstråket ges möjlighet att utveckla detta till nytta för hela staden. Med en sammanhållen och tätare stadsstruktur kan vi bättre hushålla med marken och möjliggöra för en hållbar stadsutveckling där både befintliga och nya värden kan mötas.

Det går inte att ta miste på Caroline Johansson Fors engagemang när hon berättar. Hon ser sitt arbete som stadsplanerade i just Uppsala som en oerhört spännande utmaning. Det händer ju så otroligt mycket hela tiden. – Det är fantastiskt att vara en del av Uppsalas utveckling. Intresset för stadsbyggnadsfrågor är stort och engagerar många.

Vill du veta mer om projektet gå in på www.uppsala.se/daghammarskjoldstraket