HUNDRA MILJONER PÅ CYKELN FEM SNABBCYKELLEDER – VALSÄTRA FÖRST UT

Daniel FritzDet hållbara resandet ska öka. En viktig pusselbit är cykeln. Under de närmaste åren ska därför hundratals miljoner satsas så allt fler kan välja cykeln istället för bilen.

Uppsala är en riktig cykelstad. Mer än var fjärde resa i Uppsala tätort görs med cykeln och antalet cyklister ökar för varje år som går. Här rullar exempelvis fler cyklar per capita än i Köpenhamn. Men om sanningen ska fram kan cykelförutsättningarna bli betydligt bättre, berättar trafikplanerare Daniel Fritz.

– Vi uppfattas ofta som en cykelstad med anledning av att många cyklar vilket är otroligt positivt. Men nu ska vi se till att vi också blir en riktigt attraktiv cykelstad.
Under hösten 2013 antog kommunfullmäktige en ny cykelpolicy. En handlingsplan med en rad olika insatser har sedan tagits fram och kommer nu att genomföras.
Målet är att Uppsala ska bli en av de främsta cykelkommunerna i landet. Med nuvarande ambitionsnivå satsar kommunen runt 100 miljoner kronor per år.
Det kanske mest framträdande i cykelstrategin är bygget av Uppsalas första snabbcykelleder.
Totalt blir det fem stycken under de närmaste fem åren. Och först ut är Valsätraleden in till centrala staden som byggs just nu.– Det blir en bred och avskild gång- och cykelbana med hög framkomlighet och bekvämlighet där det exempelvis blir enklare för cyklister att passera fotgängare och andra cyklister, säger Daniel Fritz.

Snabbcykellederna kommer också att prioriteras mycket högt ur underhållssynpunkt när det bland annat handlar om snöröjning. Nästa snabbcykelled kommer att gå från Stenhagen in till centrum. Den planeras stå färdig efter sommaren nästa år.
Men det handlar inte bara om snabbcykelleder. Möjligheterna att cykla ska förbättras på många olika sätt. Det handlar exempelvis om asfaltering, vägvisning, prioritering vid signaler, förbättrad belysning och att åtgärda fel och brister som uppmärksammas utmed cykelvägarna.
En annan målsättning är att rusta upp och bygga ut cykelvägnätet och samtidigt länka samman viktiga stråk.
– Om några år tror och hoppas jag att vi inte bara kommer att uppfattas som stad där många cyklar utan också som en stad där förutsättningarna för att cykla är riktigt goda, säger Daniel Fritz som hoppas att kommunens satsningar snart ska synas och att såväl Uppsalabor som besökare ska uppleva att Uppsala har blivit en tryggare, säkrare, framkomligare och bekvämare stad att cykla i.

Sex anledningar att cykla:

  • Snabbheten. Det går snabbare att ta sig fram jämfört med andra färdmedel. Framförallt i innerstaden.
  • Bekvämligheten. Att komma nära målpunkterna och hitta exempelvis parkering är betydligt lättare.
  • Hälsoeffekten. Ger motion och bättre hälsa vilket bidrar till ett längre och friskare liv.
  • Kostnadsaspekten. Det är betydligt billigare att köpa, äga, köra och laga jämfört med en bil.
  • Miljön. Cykeln istället för bilen minskar luftföroreningar och bullerstörningar samtidigt som intrycket av såväl stadsmiljön som landsbygden uppfattas som betydligt attraktivare.
  • Friheten. Man tar sig fram enklare och smidigare genom att både cykelvägarna och de mindre trafikerade gatorna är cykelvänliga. Att dessutom slippa fundera på tidtabeller och eventuella köer ökar frihetskänslan.