Attraktiva tätorter ska ge tillväxt och en levande landsbygd

Tätorterna runt Skövde är
många, vissa tappar befolkning,
andra trycker på för att utvecklas
med fler bostäder och social service.
Kommunen kommer att göra
stora satsningar framöver för
att stärka tätorterna och skapa
tillväxt.

Vi har under många år fokuserat
på centralorten Skövde,
säger Caroline Hagström som
är samhällsbyggnadschef. Här har en
stadigt ökad inflyttning gjort att
trycket på bostäder och samhällsservice
är stort. Men även tätorterna
och landsbygden ska utvecklas.
Caroline Hagström menar att det tidigare
delvis har varit tätorterna själva
som tryckt på för att skapa tillväxt
och en levande landsbygd. Nu ska
man arbeta lite annorlunda där kommunen
har ambitionen att ta ett större
initiativ för att hjälpa tätorterna att
driva på utvecklingen.
– Det har pratats mycket genom
åren om ett bra näringslivsklimat
med nya växande företag som ska
skapa sysselsättning och hållbar tillväxt
även för landsbygden. Nu har vi
ett politiskt uppdrag att ta fram utvecklingsstrategier
för varje tätort –
ett arbete som påbörjats och en plan
för detta arbete ska vara klart under
hösten 2018, säger Caroline Hagström.

2010 fattade kommunfullmäktige ett
enhälligt beslut om att ta fram ett
landsbygdsprogram i två delar. Den
första delen är en förstudie och sammanställning
om hur befolkningsutvecklingen
ser ut, boendekvaliteter,
livskvalitet, tillväxt och näringsliv.
Tanken är att dessa fokusområden
ska ligga till grund för att vägleda beslutsfattare
och inspirera andra aktörer
som vill bidra till landsbygdens
utveckling i kommunen. Del två i
programmet belyser ett antal konkreta
faktorer som främjar tillväxten
på landsbygden. Uppdraget att ta
fram en utvecklingsplan är på sätt
och vis ett mer handfast omtag med
avstamp i verkligheten.
– Hela kommunen ska lyfta, det
finns så oerhört mycket fina kvaliteter
utanför centralorten, säger
Caroline Hagström. Flera av yttertätorterna
som har bra samhällsservice
går att bygga vidare på, till exempel
Timmersdala, Stöpen, Tidan, Värsås
och Skultorp. Även de mindre tätorterna
som ligger i närheten ska kunna
dra nytta av den här servicen genom
ännu bättre kommunikationer
mellan orterna, som säkra cykelvägar
och bra kollektivtrafik. Det ska
kännas att alla har nära till samhällsservice.
Ett exempel är den kommande
gång- och cykelvägen som knyter
ihop Ulvåker med Stöpen och därmed
ökar möjligheten att säkert ta
sig mellan orterna.

I det skarpa politiska uppdraget att ta
fram utvecklingsstrategier som
Caroline Hagström och hennes medarbetare
har fått ska man titta specifikt
på varje tätort, främst när det gäller
planering av nya bostads- och
verksamhetsområden, men även hur
det ser ut i övrigt: Vad är det man behöver?
Vilka kvaliteter finns?
Mötesplatser och föreningsliv?
Flera tätorter är igång med bostadsbyggande.
I Timmersdala pågår
en detaljplan som kommer att tillåta
lägenheter i två plan, och i Stöpen är
en större detaljplan på gång där det
bedöms att ett par hundra bostäder
kan byggas med både villor och lägenheter.
– Men för att landsbygden
ska leva måste det även finnas
jobb och utrymme för lokala
näringsidkare. Det är viktigt
att arbeta med en orts attraktivitet,
intresset ökar då
naturligt. Samhälls service
är ju en naturlig mötesplats,
men även aktivt föreningsliv
och idrottsanläggningar
kan öka attraktiviteten
för en ort. Allt det här
kommer vi att titta på – ort
för ort i utvecklingsplanen,
säger Caroline Hagström.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm