EN VERKLIGT GRÖN STADSDEL

Ystad TrädgårdstadNu förbereds för Ystads
Trädgårdsstad. En ny verkligt grön
stadsdel i ordets grönaste betydelse.
Här låg nämligen den gamla
plantskolan och nu ska det göras
plats för cirka 350 bostäder varav
Ystadbostäder har större delen.

Kvarteret heter egentligen Dammhejdan
och ligger inom stadsdelen
Bellevue, men framöver ska namnet
Ystad Trädgårdsstad nötas in.
Nästan alla byggnader i området har nu
rivits, men träden står kvar. Ett delikat uppdrag.
Här finns många exotiska och unika
träd och Ystadbostäders vd har sagt att man
har för avsikt att bevara grönskan.
Planarkitekt Eva Nygren i Ystads kommun
instämmer.
– I ett sådant här område vill man absolut
behålla grönskan och få den med sig i den
nya bebyggelsen, säger hon, men förklarar
också att det inom det område där man ska
bygga, nog kommer att behövas att en del
vegetation tas bort.
Även arkitekten vill gå så hänsynsfullt fram
som möjligt för att bevara områdets karaktär
med sällsynta träd och prunkande växtlighet.
Området har varit inhägnat och inte tillgängligt
för allmänheten under plantskoletiden
och nu ska det istället öppnas upp.
Den föreslagna bebyggelsen kommer att
bestå av flerfamiljshus i 5-6 våningar i västra
och södra delen och lägre kedje- och radhus
på 2-3 våningar i den norra delen.

Infarten till området är tänkt från Malmövägen
i väster där flerfamiljshusen grupperas längs
infartsgatan och en svängd gatuslinga inne i
området.
De lägre husen kommer att ligga på sydöstra
sidan av infartsvägen med en gatuslinga
som når ut till Prostgången.
Här ska också finnas möjlighet att bygga
förskola, vård- och äldreboende och mindre
butiker i delar av området.
Några grönområden bevaras, andra är
tänkta att löpa som grönstråk och binda ihop
omgivande parker, gång- och cykelstråk.
Planen för området har diskuterats tidigare
och det här förslaget var i våras ute för
invånarna att titta på. Detaljplanen är nu
godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden och
har överlämnats till kommunfullmäktige,
som beräknas anta den i januari nästa år.

TEXT ANDERS OLOW | ILLUSTRATION YSTADS KOMMUN