Ny stadsdel med vatten i centrum

Forsåker, det gamla fabriksområdet
med anrika Kvarnbyn
som granne, står inför en
gigantisk omvandling. Forsen
som i århundraden försörjt
pappersbruket med kraft,
kommer nu att lyftas fram och
få en framträdande roll i den
nya stadsdelen.

et mesta är avrivet, kvar står
några gamla fabriksbyggnader
i tegel och några längor
där ett tiotal företag bedriver
verksamhet. Men vänta bara, på en yta
stor som 34 fotbollsplaner kommer snart
en pulserande stadsmiljö att börja växa
fram. Det handlar om ett av de största nu
pågående stadsutvecklingsprojekten i
Göteborgsregionen. Redan inom 10-15 år
kommer här uppemot 10 000 personer att
bo och arbeta.
– Hela processen börjar med en ombyggnad
av Mölndalsån som rinner igenom
området. Tanken är att den nu ska
lyftas fram och få en betydelsefull roll i
stadsdelens framtida attraktionskraft och
trivsel, säger Johan Lejonthun, projektledare
på det kommunala bolaget MölnDala
Fastighets AB, som tillsammans med
flera byggaktörer har spännande planer
även för fabriksområdets gamla kraftverk.
I Forsåker har papper tillverkats sedan
1653. Ett vattenkraftverk togs i drift 1896
som sedan kom att försörja bruket med
elkraft. En del i visionen om det framtida
Forsåker är att kraftverket som stått stilla
sedan 1988 åter ska tas i bruk. Men allt
börjar med att lyfta fram Mölndalsån.
Johan Lejonthun berättar:
– Vattnet har till stor del runnit under
mark i en betongränna, överbyggd av industribyggnader.
Av byggnaderna är idag
kvar en cirka 200 meter lång betongplatta
med betongrännan under. Ovanpå betongplattan
kommer en ny synlig åränna att
byggas. Framlyft i dagen kommer då den
forsande ån att om några år kunna erbjuda
sköna mötesplatser vid vattnet. Bland annat
ett torg med en större vattenspegel.

Arbetet påbörjas sommaren 2018 och
kommer att pågå över två sommarsäsonger.
Den befintliga årännan ska då lyftas
fram, breddas från 4 till 6 meter och samtidigt
göras ”trappande”, så att det forsande
vattnet kan flyta fram lugnare än idag.
Utöver den synliga delen byggs två bypassledningar
under jord så att den ovanpåliggande
synliga delen inte får alltför stora
vattenflöden genom stadsbebyggelsen.
Historiskt har det inträffat översvämningar
i Forsåker vid flera tillfällen. Det
har visat sig kunna bli riktigt stora vat-tenmängder med stor fart. I en tät stadsmiljö
vore det givetvis förödande.
– Ett syfte med de här åtgärderna är att
reglera vattnets hastighet, få en säkrare å
och därmed förhindra framtida skador,
förklarar Johan Lejonthun.
Med nuvarande vattenintag till kraftverket
är fallhöjden 14 meter. Det finns planer
på att återskapa ett vattenintag längre upp
i Kvarnbyfallet som skulle ge en fallhöjd
på 38 meter. Då skulle kraftverket kunna
försörja de 3 000 hushållen i Forsåker med
närproducerad förnyelsebar el.
– Det förutsätter en rejäl renovering av
kraftverksbyggnaden, som delvis är i ett
mycket dåligt skick. Turbinen är för övrigt
bortplockad och måste alltså ersättas med
en ny, säger Johan Lejonthun, som ser det
som en oerhört spännande möjlighet, att
mitt i en ny stadsdel, dessutom med höga
miljö- och hållbarhetsmål, ha ett vattenkraftverk
som gör att delar av området blir
självförsörjande på hushållsel.
Parallellt med ombyggnaden av
Mölndalsån kan det övriga byggarbetet
dra igång så smått. Dels renovering av de
industribyggnader som ska bevaras, dels
byggnation av infrastruktur med gator,
VA och övrigt ledningsnät. Senhösten
2019 kan då förhoppningsvis de första
husen börja byggas. Nya bostadskvarter
med modern design och utformning.
– Det som kommer att göra Forsåker så
speciellt är naturligtvis den unika kontrasten
mellan gammalt och nytt, betonar
Johan Lejonthun.

Några av områdets kulturhistoriskt
mest värdefulla industribyggnader skaalltså rustas upp och bevaras.
Själva centrumdelen,
med handel,
kultur, restauranger
och caféer,
kommer att byggas
just kring de fina
gamla fabriksmiljöerna,
där Mölndalsån flyter
fram.
– Det kommer att ge Forsåker
en helt oöverträffad prägel,
säger Johan Lejonthun,som arbetat med Forsåker sedan sommaren
2016 och beskriver det som ett fantastiskt
roligt, spännande och inte minst lärorikt
projekt att jobba med.
Exakt hur Forsåker kommer att gestalta
sig återstår dock att se, påpekar han. En
större detaljplan, som rymmer cirka 80
procent av helheten, har varit ute på samråd.
Om allt går som planerat kan den
komma att antas av kommunfullmäktige
hösten 2018.
En sak är säker, Forsåker kommer att
synas, uppmärksammas och uppskattas.
Inte bara av förbipasserande tågresenärer
och från bilar på E6. Den kontrastrika
stadsmiljön, kompletterad med mycket
grönska, parker och ett väl utbyggt gångoch
cykelvägnät, kommer att skapa en
framtida attraktionskraft som lockar besökare
långt utanför Mölndals gränser.

Text: Per-Åke Hultberg
Illustration och strukturplan: Nyréns
Arkitektkontor