Unikt samskapande för livet i framtidens Umeå

Lärande, hållbarhet och samverkan är
tre ledord för planeringen av Tomtebo
strand – den nya stadsdelen vid
Nydalasjön. Gamla planeringsmodeller
har lagts åt sidan och lett till att Umeå
har ett stadsplaneringsprojekt som kan
ge avtryck på stadens utveckling. Här
ska en stadsdel skapas där människor
kan inspireras och attraheras av möjligheterna
att utveckla en hållbar livsmiljö.
Hur kommunen, kommunala bolag
och byggaktörer tidigare har planerat
bostadsområden har vänts
upp och ner. Vi vill åstadkomma en stadsdel
utöver det vanliga, och därför måste
vi våga prova nytt, säger Johan Sjöström,
projektledare, Umeå kommun.
Det var en gång …
Tomtebo strand är en historia som är annorlunda
på många sätt. Fem bostadsbolag
började prata med varandra om möjligheten
att tillsammans skapa ett bostadsprojekt
i Umeå med hållbarhetsprofil
som ingen har sett maken till tidigare.
Det fanns kommunägd mark mellan universitetet
och Nydalasjön som i översiktsplanen
var utpekat för bostäder och
verksamhetslokaler, men där detaljplanearbetet
inte hade kommit igång. Det skulle
passa perfekt. Bostadsbolagen tog kontakt
med kommunen för att berätta om
vilka idéer de hade för området. Kommunen
tyckte att byggaktörernas initiativ
var ambitiöst och låg helt i linje med hur
man vill att Umeå ska växa hållbart. Man
tog också med ytterligare två hyresrättsaktörer
och tre kommunala bolag i samarbetet.
Hållbarhetsprogrammet är grundstenen
– Vi inledde vår samarbetsprocess 2016
med att arbeta fram ett hållbarhetsprogram
för Tomtebo strand som bygger på
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
Vi har tagit med flera hållbarhetsaspekter,
inte bara de ekologiska utan också
de sociala och ekonomiska, säger Johan
Sjöström.
Hållbarhetsprogrammet är indelat i
fyra områden. Samarbetsparterna utvecklar
tillsammans strategier och arbetar
fram lösningar i fokusgrupper. I stora
drag handlar de fyra områdena om hur
alla ska kunna bo på Tomtebo strand och
känna delaktighet, ansvar och gemenskap,
hur naturmiljön blir utgångspunkt
för planeringen och hur vi med modern
teknik och nya byggtekniker kan skapa
en resurssnål, delande och klimatneutral
stadsdel. Området som handlar om hur vi
reser i vardagen och hur mobilitetsfrågorna
ska lösas är mycket viktig och berör
inte bara Tomtebo strand.
Samverkan, lärande och hållbarhet
Byggaktörerna har skrivit ett samarbetsavtal
mellan varandra som bland annat
lyfter lojalitet, ärlighet och transparens.
– Vi behöver inte bryta arm. Vi är överens
om att utveckla det här tillsammans,
skapa gemensamma lösningar och ta med
oss erfarenheterna in i framtiden, säger
Magnus Stenvall som representerar Umeå
Energi i styrgruppen för samarbetet mellan
bolagen.
– Vi har inte alla tekniska lösningar
ännu för att förverkliga våra mål.
Fjärrvärme är en systemlösning som under
lång tid har bidragit till att minska
belastningen på vår miljö. Solceller är bra
och vi behöver hitta lösningar för att lagra
energi. Men, vi behöver också ta fram
spetslösningar utan att det blir för dyrt för
folk att bo här, säger Magnus Stenvall.
Johan Sjöström understryker att Tomtebo
strand inte är en ensam ö, utan måste
hänga ihop med resten av Umeå. Service
och offentliga platser ska vara tillgängliga
även för de omkringliggande stadsdelarna
och övriga Umeå. Än så länge är det
inte klart hur Tomtebo strand kommer att
bli eller se ut. Men det finns en gemensam
vision och starka målbilder; till exempel
att Kolbäcken ska bevaras, grön-
korridorer genom området, cykel- och
bilpooler, smart avfallshantering, energisnåla
lösningar, odlingar, service för vardagslivet,
olika och kanske nya upplåtelseformer
med mera.
Förändring är en möjlighet
Maria Wetterlöv, kommunikatör, är mån
om att visionen om en hållbar stadsdel
där de boende har en medveten livsstil
förankras.
– Vi lyssnar för att förstå vad som kan
bli gångbart i området, inte bara i den fysiska
miljön, utan när det gäller det hållbara
vardagslivet. Vad är man beredd att
göra för eller tillsammans sin granne?
Kan vi dela prylar och tjänster? Vi vill
också ha samtal om att förändring av livsstil
eller boende inte nödvändigtvis behöver
betyda uppoffringar utan istället möjligheter.
– Samskapande mellan kommunen,
byggaktörer och kommunala bolag sker i
ett extremt tidigt skede i det här projektet.
Därför har också samtal med invånare
dragits igång ovanligt tidigt, långt innan
det finns ett förslag till detaljplan.
– Vi kommer att bygga Tomtebo strand
i säkert femton, tjugo år. Det känns hedrande
att vara del av ett arbete som bidrar
till framtidens samhällsutveckling,
säger Magnus Stenvall.