Dubbelspår och ombyggda stationer ska göra orterna ännu mer attraktiva

Västkustbanan är länken som knyter samman Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö. Mellan åren 2020 och 2023 bygger Trafikverket ut till dubbelspår på en 24 kilometer lång sträcka mellan Ängelholm och Maria station. En viktig satsning på infrastrukturen. Med det nya dubbelspåret beräknas kapaciteten kunna öka från åtta till tio tåg per timme när det är klart 2023. Men, det innebär samtidigt att kapaciteten på enkelspåret ner till staden, mellan Maria station och Helsingborg C, i det närmaste slår i taket. På den sträckan kan byggstart först ske i slutet av 2020-talet.

Utbyggnaden av dubbelspår och anpassade stationer är en viktig del i utvecklingen av tätorterna när Helsingborg växer. På sträckan finns bland annat Ödåkra och Kattarp, stationssamhällen som är inne i en intensiv utvecklingsperiod. Även Mariastaden och området runt Maria station får bättre förutsättningar i nära framtid med utbyggnaden av dubbelspåret. Här spelar järnvägen och stationerna en avgörande roll för framtida utveckling.

Dubbelspår klart 2023

Utbyggnaden av dubbelspår på­börjades i augusti 2020 med start i Ängelholm. Under hösten pågår det förberedande arbeten på och kring järnvägen och etablering av arbetsplatser i Ödåkra och Kattarp. Kattarps station är först ut att byggas om, därefter Maria station och Ödåkra. Hela ombyggnaden ska vara klar i december 2023.

Planerade tågstopp

Tågtrafiken mellan Ängelholm och Helsingborg stängs av under olika perioder för att kunna genomföra utbyggnaden så smidigt, snabbt och säkert som möjligt. Inställda tåg ersätts då av bussar. Till höger ser du planerade tågstopp mellan Ängelholm och Helsingborg fram­över. Obs! Tågstoppet 2020 sträcker sig mellan Ängelholm-Helsingborg-Ramlösa på grund av kontaktledningsbyte Helsingborg-Ramlösa. Övriga tågstopp gäller för Ängelholm-Helsingborg.
• Järnvägen byggs ut från ett till två spår.
• 24 kilometer dubbelspår mellan Ängelholms station och Maria station i norra Helsingborg.
• Järnvägsspåren anpassas för högsta tillåtna hastighet 250 km/tim.
• Dock finns det flera sträckor där högsta hastigheten blir 200 km/tim.
• Stationerna i Ängelholm, Kattarp, Ödåkra och Maria byggs om och blir mer tillgängliga.
• Sju plankorsningar ersätts med nya planskilda korsningar.
• 19 järnvägsbroar, två vägbroar och en gångbro byggs.
• Nya växlar, kontaktledningar, stolpar och nytt signalsystem installeras längs sträckan.
• Bullerstörda fastig­heter skyddas och elva kilometer av sträckan förses med bullerskyddsskärm eller bullerskyddsvall.
• Det nya spåret byggs så att snabbtågen kan köra i 200 km/h, Öresundstågen i 180 km/h och Pågatågen i 160 km/h.
• Persontågstrafiken beräknas öka successivt från cirka 106 persontåg per dygn år 2015 till cirka 144 persontåg per dygn år 2040.

Stora satsningar på Maria­staden och Maria station

Mariastaden har de senaste åren vuxit till en av stadens största stadsdelar. På andra sidan järnvägen dominerar Berga industriområde.

– I Mariastaden kommer flera nya kvarter att växa fram i närheten av stationen, berättar projektledaren Torgny Johansson från stadsbyggnadsförvaltningen. Maria station genomgår stora förändringar för att bland annat klara nya krav när dubbelspåret byggs ut mot Ängelholm, och i framtiden även till Helsingborg C.

Vilka förändringar genomgår stationen?
– Den nya stationen höjs upp strax bredvid dagens station och öppnar upp för bilar och bussar under spåren som kopplar samman Mariastaden och Berga, där passagen enbart varit gång- och cykelväg. Här öppnas en ny knutpunkt, där man på ett enkelt sätt ska kunna byta mellan tåg, stadsbuss, regionbuss, cykel och bilpooler.

Torgny Johansson berättar att hållplatser för buss kommer att finnas i direkt anslutning till perrongernas trappuppgångar och hissar.

Hur blir det nya läget?
– Vi flyttar spår lite åt sidan med perrongernas norra ände i höjd med ny planskild korsning vid förlängningen av Bergavägen.

Ombyggnad av Maria station

• Dubbelspår genom stationen.
• Flytt och breddning av befintliga spår mot Mariastaden.
• Höjning av järnvägen cirka två meter i norra änden av stationen.
• Två nya planskilda korsningar. En koppling för bil, kollektivtrafik, gång‐ och cykel i Bergavägens förlängning, och en ny gång- och cykelväg i den södra delen av planområdet.
• Flytt och förlängning av perronger.

Kattarp ska växa när stationen byggs om

Kattarp ligger en mil nordost om Helsingborg längs Västkustbanan. Samhället växte fram runt den gamla kyrkbyn. När järnvägen kom blev stationssamhället större, men så småningom växte de båda samhällena ihop. Även här kommer stationen att byggas om och bidra till att samhället kan växa. Stationen kommer att flyttas västerut, vilket öppnar för ett torg där det bland annat blir cykelparkering. På andra sidan blir det pendelparkering för bilar.

Ombyggnad av Kattarps station

• Utveckling av stationsmiljön.
• Ombyggnad av plattformarna.
• Gångväg under järnvägen vid stationen.
• Tillgänglighetsanpassning.
• Flytt av järnvägsspåret i sidled västerut.

Ödåkra – trygg by på tio minuters pendelavstånd

Från Ödåkra tar det tio minuter med tåg till Helsingborg, och i närheten finns större vägar som E6/E20 och E4. Många i Ödåkra pendlar till sina jobb och skolor i Helsingborg, Ängelholm och Malmö.

– Ödåkra station ska förlängas så att den kommer närmare det lokala centrumet där det bland annat finns handel och bibliotek, säger Torgny Johansson.

En planskild korsning anläggs under spåren och nya entréer till stationen öppnas. Ödåkra blir därmed ännu mer attraktivt och bostadsbyggandet planeras att öka mångdubbelt med fler bostäder i närheten av stationen.

Ombyggnad av Ödåkra station

• Utbyggnad av dubbelspår genom hela Ödåkra.
• Flytt och förlängning av plattformarna samt utveckling av stationsmiljön.
• Tre nya planskilda korsningar varav två för både biltrafik, gång‐ och cykeltrafik samt en endast för gång‐ och cykeltrafik.
• Förlängning av befintlig gångtunnel vid Björkavägen.
• Bullerskydd längs järnvägen genom samhället.