Det ska bli enkelt att låta bilen stå

Staden växer, antalet invånare
ökar och Ostlänken ska byggas.
Det innebär att resandet
kommer att öka – troligtvis
ganska kraftigt. Både till och
från Norrköpings centralstation
och i staden till jobb och skola.

Med Ostlänken kommer
möjligheten att resa med
tåg till och från Norrköping
att fördubblas. Det tillsammans med
bättre restider och fler invånare i kommunen
gör att trafiken i staden väntas
öka. För att vara beredda på ökat resande
håller kommunen på att ta ett samlat
grepp om framtidens resande.
– Centralstationen kommer att få
mycket större betydelse än idag. Dels
som tågstation och dels som plats för
byte mellan lokala och regionala resor
med kollektivtrafik, säger Anna Larsson,
projektledare för Framtidens resor.
Hon berättar att projektet handlar om
att ta fram prognoser för hur stora flödena
till och från stationen kommer att bli. Det
är viktigt som underlag i arbetet med hur
framtidens station ska utformas.

Lätt att ta sig fram i stan
Fler kommer att ta sig dit och därifrån,
promenera, cykla, åka buss, spårvagn
och bil.
– Det är jätteviktigt att vi planerar och
bygger en centralstation som fungerar
för framtidens behov. Både för när Ostlänken
tas i bruk och för lång tid framöver,
säger Anna.
– Lika viktigt är det att vi planerar så
att man kan ta sig fram i staden på ett
snabbt, tryggt och säkert sätt.
Utgångspunkten är att gång, cykel
och resa med buss, spårvagn och tåg
måste öka, däremot inte biltrafiken.
– Bilar i trafik och parkerade bilar kräver
mycket yta. Vi har redan idag platser
där biltrafiken skapar trängsel och köer.
Därför måste biltrafiken hållas på samma
nivå som idag, helst minska, säger Anna.
Det handlar också om att behålla och
utveckla Norrköping som en attraktiv
stad som invånarna gillar att
vara i. Även om att skapa möjligheter
att röra sig i staden på mer
jämlika villkor.

Motion i vardagen
Det ökade resandet måste med andra
ord göras med kollektivtrafik
som buss, spårvagn eller tåg
samt med cykel och
gång. Det betyder att
kollektivtrafiken
måste förbättras med
nya linjenät, snabba
och raka dragningar,
både för buss
och spårvagn.
– Vi måste skapa bättre möjligheter för
människor att resa och ta sig fram i staden
utan bil. Det måste helt enkelt bli så pass
bra att många fler väljer att låta bilen
stå hela eller delar av resan.
Man kanske inte behöver
köra bil ända in till stadens
centrum. Med bra platser
för byte skulle man kunna
parkera i utkanten av staden
och därifrån åka kollektivt
eller cykla. Vi håller
nu på att arbeta fram olika
förslag till lösningar,
säger Anna.
Det gäller även för gång och cykel.
Norrköping är en tät och fin stad som
inbjuder till promenader och många gör
det redan. Däremot ligger cykelåkandet
efter många andra liknande städer.
– Där finns en hel del att göra, menar
Anna, som också slår ett slag för de positiva
effekterna av att röra på sig.
– De som promenerar och cyklar får
motion i vardagen, helt gratis. Det är ju så
viktigt. Varför inte ta vara på den möjligheten?<

Text: Per-Åke Hultberg
Illustration: Erik Telldén