Nytänk och samlad visionsbild lyfter Ryd

Skövde kommun satsar stort på
att utveckla Ryd. Först förbättras
gemensamma ytor som torg, lekplatser
och gångstråk. Senare blir
det fler bostäder och bättre kommunikationer
till området.

Att utveckla Ryd är ett kontinuerligt
arbete och inget tidsbegränsat
projekt. Det säger
Karin Holm som är områdesutvecklare
för Ryd på Skövde kommun.
− Vårt mål är att de som bor i
Skövderegionen uppfattar Ryd som
en attraktiv plats att leva, bo och verka
i. Vi arbetar till exempel för att öka
tryggheten, utveckla samhällsservicen
och för att fler ska pendla till Ryd
för arbete och studier, säger Karin
Holm.
För att uppnå målen genomför
kommunen en mängd olika satsningar,
ofta och gärna i samverkan med
lokala aktörer som föreningar, bostadsbolag,
polisen, näringslivet och
andra offentliga aktörer.
− Vi har till exempel en kampanj i
Södra Ryd för att förändra attityder
till nedskräpning och att ta gemensamt
ansvar för att hålla prydligt.
Andra insatser handlar om att nå ut
med information om hälsosamma
mellanmål, eftersom barnen i Södra
Ryd har sämre tandhälsa än genomsnittet,
säger Karin Holm.

Som en del i utvecklingsarbetet ses
också den fysiska miljön över. Snart
presenteras ett planprogram för
Södra Ryd som blir kommunens samlade
visionsbild för stadsdelen.
Under arbetet med programmet
har kommunen lyssnat noga på dem
som bor och verkar där. Till exempel
har människor i olika åldrar, av olika
kön och från olika delar av Ryd bidragit
med synpunkter när det gäller torget
i Södra Ryds Centrum.
− Torget byggs nu om och får mer
växtlighet, fler sittplatser, en del lekutrustning
och spelbord för brädspel.
Det var sådant som fokusgruppen efterfrågade,
säger Karin Holm.
För att öka tryggheten i centrum
behövs också fler människor i omlopp.
I dag är Södra Ryd uppdelat i
olika enklaver, och de som bor i den
norra och östra delen av stadsdelen
rör sig sällan genom centrum.
− Ett sätt att öka rörligheten inom
området är att bygga gång- och cykelbanor
i ett bra och sammanhållet
nät. Vi ser även över bil- och kollektivtrafiken
för att få till ett bättre flöde
genom centrum, säger Linda
Kjerfve som är fysisk planerare på
kommunen och projektledare för
planprogrammet.

Planprogrammet berör också lekplatser
och andra platser för aktiviteter.
I vissa delar av Södra Ryd är
många familjer trångbodda och gemensamma
ytor utomhus slits fort.
− Det är jättebra att barn leker utomhus
och vi vill förstås uppmuntra
det. Därför föreslår planprogrammet
att vi rustar upp lekplatser och skapar
ett aktivitetsstråk genom Södra
Ryd. Det ska finnas något för alla åldrar,
så att människor kan aktivera sig
utomhus, träffas spontant och känna
sig inkluderade. Redan i dag finns en
konstgräsplan och en populär stadsodling
som växer för varje år. Sådant
vill vi värna om och utveckla, säger
Linda Kjerfve.
När det befintliga Södra Ryd har
förädlats och förstärkts påbörjas nästa
etapp. Planen är att utvidga Södra
Ryd norrut och bygga nya bostäder
där området i dag slutar. Vilken sorts
bostäder som ska byggas är inte klart,
men troligen blir det en kombination
av en- och flerfamiljshus.