Att odla lokalt – även i staden – gynnar alla

Södertälje kommun arbetar aktivt
med att öka sysselsättningen inom
de gröna näringarna, framförallt
genom att med olika kommunala
innovativa insatser möjliggöra
och inspirera till nya initiativ
inom lokal odling, även i staden.

Södertälje kommun har några av de
bästa odlingsjordarna i Stockholms
län och är en av Sveriges ledande
kommuner när det handlar om användandet
av ekologisk mat i den offentliga måltiden,
såsom förskola, skola och äldreboende.
Vi har dessutom fördelen att befinna
oss i Storstockholm, som ju är Sveriges
största livsmedelsmarknad, säger Jordan
Lane, arkitekt och projektkoordinator för
AGRI-URBAN, ett 2-årigt EU-projekt
vars övergripande syfte är att öka sysselsättningen
inom de gröna näringarna.

Med tanke på det stora bostadsbyggandet
gäller det att använda mark och naturresurser
med omtanke. Det handlar ytterst
om livsmedelsförsörjning och behovet
av närodlad mat och att på så vis förbereda
oss för framtiden. Att redan idag
ta tag i framtida utmaningar, säger Jordan
Lane.
– Behovet av närodlad mat kommer
definitivt att öka, och det gäller att börja
nu. Det handlar helt enkelt om att värna
våra ovärderliga jordbruksmarker in i
framtiden. Klimatförändringarna gör
också att efterfrågan kommer att öka.
Att odla lokalt gynnar alla, menar
Jordan Lane. Både fritidsodlare och dem
som bedriver yrkesmässiga odlingar,
lantbrukare och producenter av närodlade
grönsaker. Att förkorta avstånden leder
dessutom till direktkontakt mellan producenter
och konsumenter.

Genom att uppmuntra stadsodling med
fler ställen att köpa närodlade grönsaker
och samtidigt stärka den nära landsbygden
skapas även arbetstillfällen och ger
tillgång till platser för arbetsträning, rehabilitering
och integration. Det gör också
att landskapet hålls levande och öppet.
– Vi får en attraktiv och grön kommun,
även en grön stad och på köpet en bättre
folkhälsa, menar Jordan Lane.
Flera initiativ är redan i full gång som
syftar till att stärka lokal matproduktion,
även fritidsodling. Det finns också ett antal
pågående stadsodlingsinitiativ. Bland andra
det sociala företaget Eko-Odlarna i Telje
som bedriver ekologisk odling av grönsaker
som sedan säljs lokalt. Odlingskooperativet
Under Tallarna i Järna är ett annat exempel.
Även friluftsmuseet Torekällberget
etablerar
en odling för sina caféer.
– Det handlar om lokal livsmedelsproduktion
men lika mycket om livskvalitet,
landskapet och miljövård där lokalproducerad
mat är helt avgörande i ett hållbart
samhälle. Det gäller att se stad och landsbygd
som en helhet. Att även staden kanvara en självklar del av matförsörjningen.
Stadsmiljön kan då bli en levande grön
mosaik där ätbara växter blir ett helt naturligt
inslag.

Text: Per-Åke Hultberg