Snabbtåg till Stockholm står högt på trafikönskelistan

Att pendla med tåg mellan
Stockholm och Södertälje tar 45
minuter. Så har det varit sedan
1960-talet. Är inte det en orimligt
lång tid när man vet att det med
höghastighetståg går att åka
samma sträcka på 20 minuter?

– Hela Storstockholm inklusive Södertälje
skriker efter arbetskraft. Scania och AstraZeneca
växer så det knakar och är hela tiden
i stort behov av att kunna rekrytera
personal, säger Anders Eklind, utredningsingenjör
på samhällsbyggnadskontoret.
Ostlänken kommer här att få stor betydelse.
Höghastighetsbanan söderut med
start i Järna innebär att Norrköping-
Linköping får pendlingsavstånd till Stockholmsregionen.
– Det är väldigt bra, men det räcker inte.
Vad som behövs är snabba kommunikationer
som knyter samman Stockholm
som arbetsmarknadsregion. Problemet är
att spårkapaciteten in till Stockholm inte
räcker till. Det behövs helt enkelt fler
spår, säger Anders Eklind.
Det gör att bilen idag är överlägsen för
pendlare som snabbt vill ta sig till arbete
och studier. Och så borde det naturligtvis
inte vara. Det handlar både om miljö och
om utrymme i trafiken, menar han.
Tillsammans med övriga kommuner i
södra Stockholmsregionen driver Södertälje
därför frågan om att så snabbt som
möjligt få till en attraktiv och effektiv
kollektivtrafik, med både buss och tåg.
Framförallt en förlängning av Ostlänken
in till Stockholm.

Citytunneln genom Stockholm med
dubbelspår för pendeltåg, som tas i drift 10
juli, kommer i någon mån att förbättra situationen.
Men fullt genomslag för Södertäljes
del blir det först när nya perronger är
på plats vid stationen i centrum hösten
2018. Men grundproblemet, utrymmet på
järnvägen upp mot Stockholm, kvarstår.
Trafikverket har tagit fram två förslag
om en ny tågbana som är tänkta att lösa
problemet. Men inget av dem är optimala
för Södertälje och övriga kommuner i
södra Storstockholm. Södertälje kommun
har därför tagit fram ett eget förslag som
har förankrats hos berörda kommuner.
Även kommunerna efter Ostlänken ser
fördelarna med förslaget.
– Vi förordar en ny regional järnväg i en
bullerstörd korridor utmed E4, från
Flemingsberg
via Botkyrka till Södertälje.
I Södertälje är det tänkt att
järnvägen ska gå i en tunnel
med en ny station under
Södertälje City, med
ingångar på båda sidorna
om kanalen. Det skulle
få stor betydelse att knyta
samman regionen,
betonar Anders Eklind.
För Södertäljes del skulle
det innebära 7–8 minuter till Tumba-
Botkyrka, 13 minuter till Flemingsberg
och 20 minuter till Stockholm.

Text: Per-Åke Hultberg