Vision och beslutsamhet präglar Lunds utbyggnadsstrategi

Förtäta. Fokusera. Bygg färdigt. Så
formuleras Lunds utbyggnads- och
boendestrategi för 2025.
– All planerad utveckling av större
områden inom kommunen sker i
anslutning till spårburen kollektivtrafik,
säger Marcus Horning, Lunds
stadsbyggnadsdirektör.

Utbyggnads- och boendestrategin
har tagits fram gemensamt
av stadsbyggnadskontoret och
tekniska förvaltningen och formulerar
kommunens bostadspolitiska mål.
– Det handlar helt enkelt om hur Lund
ska växa, hur mark ska hanteras och hur
vi gör det möjligt att bygga fler bostäder,
förklarar Marcus Horning.
Det 48-sidiga dokumentet, som antogs
av kommunen i höstas, preciserar delar
av utbyggnaden i kommunens översiktsplan
för 2015–2025. Syftet är att kraftsamla
kommunens resurser till prioriterade
utbyggnadsområden och göra tydligt för
marknaden vad man vill.

De senaste tio åren har Lunds kommun
vuxit med cirka 14 000 invånare och befolkningen
förväntas fortsätta att öka.
Under samma period har det byggts cirka
6 000 bostäder. Etableringen av MAX
IV och ESS kommer att skapa ett extra
tryck på behovet av bostäder i hela regionen,
men särskilt i Lund. Enligt kommunens
befolkningsprognos har Lunds
kommun 130 000 invånare 2023, cirka
15 000 fler än i dag.
Strategidokumentet sammanfattas i
de tre huvudorden Förtäta. Fokusera.
Bygg färdigt.
– När vi med förtätning som ledord
skapar en stad med än mer liv, leder det
också till en tryggare och mer attraktiv
miljö då de ”öde” platserna blir färre.

Fokus ska enligt dokumentet vara på utbyggnad
och planering på högklassiga
kollektivtrafiklägen för att stärka stadskärnans
roll och nämner bland annat att:
• Lund C ska göras till en attraktiv entré
till staden.
• Science Village blir en levande mötesplats.
• Öresundsvägen blir en naturlig förlängning
av stadskärnan åt nordväst.
– Lund har en unik spelplan utifrån en
stor befintlig stadsväv. Vi ser mer möjligheter
i hjärtat av staden och vad vi gör
just nu är att länka ihop staden till en
sammanhängande stadsmiljö med den
nya spårvägen, säger Marcus Horning.
– Fokus fram till 2025 för staden är att
dra nytta av investeringen i spårvägen
Lund C – ESS och längs det stråket skapa
attraktiva miljöer för boende och verksamheter.
Den tredje devisen om att bygga färdigt,
kan synas självklar, men behöver
inte alltid vara det i en demokratisk process
med översiktsplaner, detaljplaner,
samråd och överklagandemöjligheter.
I strategidokumentet är man ändå
tydlig med att kommunen och olika byggaktörer
måste göra klart de områden
som redan påbörjats och att begränsa
antal projekt för att dra nytta av gjorda
investeringar och göra påbörjade områden
attraktiva.

Marcus Horning menar att beslutsprocesserna
snabbats upp under de senaste
åren.
– Nu förvandlas tankar och planer betydligt
snabbare till handling, säger han
och förklarar det bland annat med att vi i
dag tydligare ser fördelen av att bygga
mer.