Robust och hållbart stadsbyggande – inifrån och ut

Norrköping växer med fler människor
och företag. Frågan är då var nya
bostäder och verksamheter, ja hela
stadsdelar ska utvecklas och byggas.

Dag Johansson är enhetschef för
övergripande samhällsplanering på
samhällsbyggnadskontoret. Han har
full koll på vad som hittills byggts
och hur planerna ser ut framöver.
– Vi har historiskt haft en innerstad med
många luckor, rivningstomter som blivit parkeringsytor.
Dessutom har det funnits äldre
byggnader som använts lite. Sedan 2005 har vi
jobbat intensivt med att omvandla dessa dåligt
utnyttjade ytor till attraktiva stadsmiljöer,
säger Dag Johansson, som nämner flera goda
exempel.
Bland andra Knäppingsborg, Västgötebacken,
området kring Visualiseringscenter och nu
senast Yllefabriken.
– Alla de här områdena handlar om återanvändning
av döda områden som nu fått ett helt
nytt liv. Norrköping växer nu mer av egen kraft
på ett sätt staden inte gjort förut. Det gör att
vi behöver bereda plats för fler människor och
verksamheter. Det innebär också att utbudet
och möjligheterna ökar för alla i Norrköping.
När vi nu tittar framåt för att ta nästa steg så är
tanken att staden ska bli större genom att växa
inifrån och ut, säger Dag Johansson.

Planeringen utgår från två prioriterade utvecklingslinjer,
dels att bygga ihop och komplettera
nuvarande stadsdelar med ny bebyggelse, och
dels att utvidga innerstaden till områden där
det redan finns infrastruktur och kollektivtrafik.
Det innebär alltså att det inte finns ett stort behov
av att bygga på jordbruks- och skogsmark.
Stadsdelar ligger i dag utspridda utan att
vara direkt hopkopplade med varandra. Här
finns med andra ord stora möjligheter att
komplettera med nya bostäder, handel och övrig
service.
Konkret innebär det att till exempel det nya
området Sandtorp länkas ihop med Kneippen
och Klockaretorpet. Även i Hageby och Ljura
har vi kunnat bygga mycket längs den nya
spårvägslinjen. Området runt Östgötaporten
kommer också att förstärkas med ny stadsbebyggelse
under arbetsnamnet Västra staden.
– Den här utvecklingen är ett verkligt robust
och hållbart stadsbyggande, där vi nyttjar
befintliga resurser, minimerar ökat transportarbete
och samtidigt bygger ihop staden på
ett bättre sätt än förut. Norrköping är redan i
dag en sammanhängande stad i stora delar. Det
förbättras nu ytterligare, säger Dag Johansson.
– Inre hamnen där det nu förbereds för de
första bostadshusen är ett utmärkt exempel
på hur innerstaden utvidgas genom att redan
bebyggda områden omvandlas med ny stadsbebyggelse.
Nästa område att omvandla är Himmelstalund,
men det ligger ett antal år framåt,
konstaterar Dag Johansson.

När det gäller näringslivets tillväxt har centrala
staden bidragit med ett stort antal arbetsplatser.
Hela tjänstesektorn – hotell, restaurang,
handel och så vidare – har växt kraftigt under
de senaste åren.
– Det är här jobben finns och trenden är
tydlig, många företag vill etablera nya kontorsmiljöer
i innerstaden. För ytkrävande verksamheter,
som transport och logistik, är det
främst Malmölandet och Händelö som gäller,
strategiskt rätt med närhet till hamnen, E4 och
järnväg. I översiktsplaneringen tittar vi även på
möjliga lägen för verksamheter söder om staden,
säger Dag Johansson.
Avgörande för framtiden är naturligtvis också
vad som händer med Ostlänken och det nya
stationsläget på Butängen.
– I all planering för nya områden utgår vi
från att människor ska kunna ta sig till och
från resecentrum snabbt och enkelt på gångoch
cykelavstånd. Det gäller både Inre hamnen
och den planerade utbyggnaden av Himmelstalund.
När tågen kommer ska Inre hamnen
vara på plats.

Text: Per-Åke Hultberg Foto: Juliana Fälldin