Klostergården blir entré till Höjeådalen

Källby och sydvästra Lund är ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lund. Den nya stationen Klostergården kommer att ge området möjligheter för utveckling med nya bostäder och arbetsplatser. Men det blir också en entré till naturområdet Höjeådalen som också blir mer tillgänglig för människor som inte bor i Lund.

Om fyra år står en ny järnvägsstation klar vid Klostergården. Stationen kommer att ha fyra till sex avgångar i timmen och ger möjligheter att nå stora delar av Skåne. Den nya pågatågsstationen vid Klostergården kommer att ligga söder om Nordanväg, i höjd med värmeverket. De två nya spåren, på sträckan Lund–Flackarp, byggs på den västra sidan om dagens spår.

Den nya stationen blir ett nav i Källbys utveckling där det finns plats för 3 000 till 4 000 nya bostäder. De stora industrifastigheterna som finns på den västra sidan av järnvägen planeras att göras om till en mer blandad bebyggelse. Även östra sidan har potential att utvecklas.

Men innan man fastställer några detaljplaner görs en fördjupning av översiktsplanen som utreder vad som är viktigt att bevara och vilka kvaliteter som är viktiga att utveckla. Ett samråd kring utvecklingsplanerna hölls under 2019 och värden som Lundaborna lyfte fram var rekreation och idrott. Det finns också politisk enighet om att göra Höjeådalen till ett kommunalt naturreservat.

Det finns planer på att Lunds avloppsvatten ska pumpas och tas om hand i Malmö. En av frågorna som ställs i fördjupningen av översiktsplanen är vad man då ska göra med marken om reningsverket försvinner. En annan fråga är hur snabb utvecklingstakt som området ska ha.

Fyrvägsspår med ny station

Regeringen har beslutat att bygga ett nytt fyrvägsspår på sträckan Lund-Flackarp.  Med ett nytt fyrvägsspår ökas nu kapaciteten och störningarna minskar på en av landets mest trafikerade järnvägssträckor.

Järnvägsplanen för sträckan Lund-Flackarp omfattar fyra spår från Ringvägen i Lund till Flackarp, strax norr om Hjärup. Den nya stationen i Klostergården kommer att byggas av Trafikverket med Lunds kommun som beställare och medfinansiär.  Bygget omfattar själva stationen och området runt omkring. Dessutom påbörjas en tunnelförbindelse för bussar, cyklister och gående under järnvägen i Sunnanvägens förlängning, söder om stationen.

Bygget på sträckan Lund-Flackarp startar under 2020.

Text: Cecilie Östby
Foto: Skånetrafiken