Vilbergens gröna mötesplats ska förstärkas

Nya bostäder i Norrköping ska byggas i områden med glesare bebyggelse. Dit hör
Vilbergen som på sikt kan kompletteras med upp emot 700 nya bostäder, hyresrätter,
bostadsrätter och stadsradhus. Stadsdelens gröna karaktär ska också förstärkas,
bland annat genom att Vilbergsparken utvecklas.

Vilbergsparken ska bli en trivsam och
skön mötesplats som lockar till lek och
aktivitet året om, även till rekreation,
lugn och ro. En viktig del i arbetet är att
också klimatanpassa Vilbergen med en hållbar
dagvattenhantering, säger Carolina Olsson, landskapsarkitekt
på samhällsbyggnadskontoret.
Helt klart är alltså att Vilbergsparken ska
bevaras i sin helhet och utvecklas som Vilbergens
gröna mötesplats. Parkens innehåll kommer
att bli mer varierat och möjligheterna till
en mer aktiv fritid kommer att förstärkas.

Här finns stora öppna gräsytor som kan göras
mer attraktiva och inbjudande. Till exempel
med tydligare entréer, nya planteringar och
förbättrad belysning. Nya gång- och sittplatser
ska dessutom göra att vissa delar av parken blir
mer tillgängliga.
Förslag från boende i Vilbergen ligger
även till grund för parkens nya sport- och
aktivitetsstråk, påpekar Carolina Olsson. Målsättningen
är att det ska finnas något för alla
åldrar och intressen, barn, ungdomar, tjejer och
killar, vuxna och äldre. Här ska till exempel en
konstgräsplan anläggas med läktare och nya
mål. På en del av den nuvarande grusplanen
skapas dessutom en ny aktivitetsdel med boule,
utegym samt ytor för basket och parkour.
– Den populära kullen för pulkaåkning blir
givetvis kvar. Även den relativt nya lekplatsen
som är jättepopulär bland barnen. Intill lekplatsen
planeras en ny spännande lekskog med
möjligheter för fantasifulla äventyr.

Ett helt nytt inslag är en stor öppen dagvattendamm.
Den kommer att anläggas i parkens
lägsta del och är tänkt att kompletteras med
gångstråk, broar och träbryggor i solläge. Här
skapas även möjlighet för djur- och fågelliv
och en spännande växtlighet. Allt för att bidra
till en biologisk mångfald.
– Den här delen av projektet handlar om
att skapa en dagvattenhantering som klarar
stora regnmängder och som därmed minskar
risken för framtida översvämningar. Regnvattnet
renas i dammen och fördröjs innan det
rinner vidare i ledningssystem till Ljura bäck.
Samtidigt skapas ju en trivsam och naturskön
mötesplats för de boende i stadsdelen, säger
Carolina Olsson.
För att klara extrema skyfall, så kallade
hundraårsregn, görs även andra insatser i
stadsdelen. Bland annat kommer närliggande
gräsytor till Vilbergens centrum att sänkas för
att förhindra översvämningar. Av samma anledning
kommer även den nya konstgräsplanen
att vara nedsänkt en halvmeter.

Text: Per-Åke Hultberg