– Vi stärker regionens position inom AI och autonoma system

KAN SMART specialisering inom
robotik och autonoma system
bidra till att skapa långsiktig
utveckling och tillväxt? Ja,
absolut! Det menar Amy Loutfi,
som är projektkoordinator för
AI.MEE, ett nu pågående projekt
som hon beskriver som en
gemensam regional plattform
där akademi och industri kan
testa och utveckla innovativa
metoder och idéer inom AI.

AI, artificiell intelligens, är världens
just nu viktigaste teknik.
Nyfikenheten är enormt stor
samtidigt som utvecklingen går snabbt
framåt. Här ligger Örebro och hela regionen
onekligen bra till, och det mycket
tack vare den forskning
med fokus på robotik
och autonoma system
som sedan många år tillbaka
bedrivs vid Örebro
universitet. Genom projektet
AI.MEE håller den
nu på att synliggöras och
komma till verklig nytta.
– AI är en teknik med
fantastiska möjligheter
och vi ligger långt framme. Vi är duktiga
på automation och robotik här i Örebro,
framför allt när det handlar om att integrera
tekniken i intelligenta lösningar som
kan komma till nytta för människan, säger
Amy Loutfi.

Amy Loutfis drivkraft har alltid varit att
utveckla system som är till hjälp för
människor. Och det är precis vad AI.MEE
handar om. Det vill säga hur autonoma
system med konkreta lösningar kan jobba
tillsammans med människor i olika industriella
tillämpningar.
Amy berättar att det i regionen finns en
rad företag som med stor nyfikenhet ser
nyttan av intelligenta tekniklösningar och
som nu hakar på.
– Många ser behovet av att integrera AI
i sin verksamhet, men det är inte så många
som har erfarenhet av att göra det i praktiken.
Syftet med projektet är att de här företagen
ska komma i kontakt med forskningen,
så att vi tillsammans kan utveckla
nya, effektivare och bättre lösningar.
Med Alfred Nobel Science Park som
huvudman har fysiska miljöer tagits fram,
utrustade med maskinvara och mjukvara.
Här ges företag, forskare och studenter
möjlighet att i ett tidigt skede testa, utveckla
och utvärdera ny teknik,
nya metoder, innovationer
och idéer i stor skala.
Och det utan kostnadskrävande
investeringar i utrustning
och kunskap.

Verksamheten bedrivs för
närvarande som ett projekt.
Inriktningen är problemlösning
med flera olika ”case”.
Just nu pågår sju konkreta demonstrationer.
Ett case handlar till exempel om att automatisera
en tung, riskfylld och tidsödande process,
genom att med VR-simulering och
smarta algoritmer åstadkomma fjärrstyrning
av en robot. På så sätt ska människan
kunna frigöras från den tuffa arbetsmiljön.
– Teknikutvecklingen skapar fantastiska
möjligheter att hitta nya lösningar på
problem i samhället. Det är det som driver
oss, säger Amy Loutfi och pekar på de
stora globala utmaningar som vi står inför.
Hon menar att AI är ett kreativt verktyg
som vi kan använda för att förändra
och förbättra våra verksamheter, och i ett
större perspektiv även världen.
– Huvuduppgiften är inte att skapa robotar
som är exakt som oss själva, utan
som är anpassningsbara och flexibla utifrån
de behov som finns.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Jesper Eriksson