Vi hjälper Norrköping att växa hållbart och smart för framtiden

När Norrköping växer och staden förtätas bidrar Nodra
med tre av de viktigaste infrastrukturerna: vatten och
avlopp, avfallshantering och bredband. De tjänster och
system som nu utvecklas och byggs ut, både under mark
och ovan jord, ska hålla för framtida generationer. Så
det gäller att bygga smart och hållbart och att våga
tänka i nya banor. Målet är att alla som bor och verkar i
Norrköping ska ha en enkel och bra vardag.

Vi vill bidra till ett
cirkulärt samhälle

Karin Swärd,
utredningsingenjör inom avfallsfrågor:
– Hittills har mycket handlat om återvinning.
Men det som ger den största miljönyttan
är att minska mängden avfall och att helst
återanvända produkter. Mycket kastas helt i
onödan. Nu och framåt är det därför återbruk
som gäller. Vi vill bidra till ett cirkulärt samhälle
genom att hjälpa våra kunder att göra det
enkelt.
Ett steg är en ny Returpunkt som ska byggas
i Norrköping med stort fokus på återbruk och
avfallsminimering. I dag förutsätter återbruk
ett aktivt beslut. På den nya Returpunkten som
öppnar 2021 tittar man först igenom vad som
kan återbrukas innan något slängs i de vanliga
containrarna.
– Vi vill även göra det lätt att återvinna där
man bor med en enkel och smidig källsortering.
Vi tittar på flera smarta lösningar. Bland
annat på underjordsbehållare med bara en liten
lucka ovan jord. Det ser snyggare ut och tar
mindre plats.

Ett både drift- och
framtidssäkert fibernät

Martin Kalvér,
affärsområdeschef Bredband:
– Vi är nu i slutfasen i arbetet med att ersätta
det gamla kopparnätet med nedgrävd fiber.
Målet är att 98 procent av Norrköpingsborna
ska vara ansluta till fiber år 2025. Just nu ligger
vi på 94 procent så det är inte så många områden
kvar. Dessutom ser vi till att försörja nya
stadsdelar och bostadsområden med fibernät,
så det är ett kontinuerligt arbete.
– Det vi bygger är ju en helt nödvändig
infrastruktur, ett måste för framtiden. Därför
måste den också vara extremt robust och långsiktigt
hållbar med ytterst få möjliga felkällor i
nätet. Kabeln som vi nu gräver ner kommer att
hålla i minst 40 år och samtidigt ha kapacitet
för att möta framtida behov. Det kommer den
att göra. Vi erbjuder en bra, trygg och komplett
lösning med hög kvalitet och service.

 

Klimatanpassad lösning
för vatten och avlopp

Eva-Lotte Wondollek,
projektledare vatten och avlopp:
– Vi har precis som hela landet ett stort
underhållsbehov som kommer av ett åldrat
ledningsnät. Vi jobbar nu därför långsiktigt och
strategiskt med för att tillhandahålla ett robust
och hållbart ledningsnät i hela Norrköping. Målet
är att minska driftstörningar för våra kunder.
En växande stad innebär att ledningar flyttas
och att nya byggs samtidigt som gamla ersätts
med nya plastledningar som ska hålla i hundra
år. Exploateringsprojekt med kommunen eller
privata aktörer pågår hela tiden.
– Allt eftersom staden förtätas bli det trångt
om utrymmet under marken, så det gäller att
samsas med fiber, fjärrvärme och el. Allt sker i
samverkan, både mellan våra tre affärsområden
och med andra aktörer. Vid större grävjobb är
alla på plats.
– Samtidigt pågår en klimatanpassning
med beredskap för stora regnmängder. Här
gäller det att tänka nytt med öppna lösningar,
dammar och diken. Det innebär att dagvattnet
renas innan det släpps ut i sjöar och vattendrag.