Uttjänt industrimark blir modernt bostadsområde i Dalby

Det som i dag är ett övergivet industriområde, med uttjänta lokaler kommer att inom några år vara ett modernt bostadsområde med ny skola och förskola.

– Industrilokalerna kommer att rivas. Men det gamla stallet är ett riktigt fynd som kommer att bli till glädje för skolbarnen, säger Kent Ratcovich, planarkitekt på Lunds stadsbyggnadskontor.

Kvarnskon och Vattenrännan ligger mellan Veberödsvägen, Pinnmöllevägen och Östra Möllavägen. I dag ser det ganska skruttigt och övergivet ut. Men LKF – Lunds kommunala fastighetsbolag – såg lägets potential för ett nytt och modernt bostadsområde.

På Veberödsvägen föreslås en ny busshållplats med trafik mot Lund och Malmö.

I anslutning till hållplatsen planeras det för ett torg med lokaler.

– Vi gör alltid en ordentlig kartläggning av platsen när vi gör detaljplanen för att se vad vi kan bevara och kanske ge en annan användning, säger Kent Ratcovich.

Ett riktigt fynd är det gamla stallet som finns på området. Det har en gammal stensockel och har karaktärsdrag som man gärna vill ta till vara.

– Hur det ska användas är inte klart ännu, men det kan bli ett cykelförråd eller kanske ett hus för lek och aktivitet för barnen, säger Kent Ratcovich.

 

 

Kvarnskon ligger närmast det villaområde som ligger i anslutning till det nya bostadsområdet. Där planeras för 33 lägenheter. De hus som ligger närmast villorna kommer inte att bli högre än två våningar.

Vattenrännan blir ett bilfritt område med 186 lägenheter.

Mellan bostadsområdena planeras det för en skola/förskola. I Kvarnskons norra del anläggs en park med intilliggande cykel- och gångväg.

– Området är beläget på en kulle där marknivåerna planeras att sänkas och komma i nivå till intilliggande befintlig bebyggelse. Eventuella markföroreningar från tidigare verksamheter kommer att tas bort, säger Kent Ratcovich.

Detaljplanen planeras att behandlas av byggnadsnämnden i juni 2020. Om ingen överklagar detaljplanen kan första spadtaget tas under hösten. Sen kommer området att byggas i etapper och stå färdigt 2026.

Tegelbruksparken

Trägångar över fuktig mark, joggingspår, grillplatser och naturlekplatser. Om några år kommer Tegelbruks­parken att vara ett rekreationsområde som binder samman de äldre östra delarna av Dalby och det nya bostadsområdet Påskagänget.

Nu saneras marken för fullt eftersom delar av området förorenats efter att ha använts som soptipp mellan 1940 och 1970. Marken kommer att täckas med gummiduk och en meter tjockt jordlager.

Man utför också löpande bekämpning av den invasiva växten parkslide som skadar ekosystemet.

I juni 2020 beräknas grundarbetet vara färdigt och därefter anläggs
parken.

Text: Cecilie Östby
Visionsbild: Möller Arkitekter