Örebros framtid finns i översiktsplanen

Örebro kommuns översiktsplanKommunens översitsplan ses just nu
över för att kompletteras och aktualiseras
med färska siffror. Siktet är på ett växande
Örebro ur ett 25 års perspektiv.

Utveckling av bostäder
och näringsliv, samhällsservice
och natur
är några av grundpelarna
i översiktsplanen
från 2010, ”Vårt
Framtida Örebro”. Nu är det dags
för en uppdatering i enlighet med
Plan- och bygglagen.
– Örebro är en av de snabbast
växande kommunerna i Sverige.
Idag är vi 142 000 invånare och ökar
med cirka 2 000 personer per år. Det
är naturligtvis otroligt spännande
och glädjande. Just den här växtkraften
ställer samtidigt stora krav
på kommunen att vara på tårna. Det
gäller även vår översiktsplan som
hela tiden måste hållas ”up-to-date”,
förklarar Ulrika Jansson, avdelningschef
på stadsbyggnadskontorets
planeringsavdelning
När den senaste översiktsplanen
sjösattes innebar det ny historisk
mark för Örebro. Det var den första
helt digitala översiktsplanen i
Sverige någonsin.
– Det finns alltid en risk att en
översiktsplan kan bli svår att omsätta
rent praktiskt. Så är det inte här. Vi är
väldigt nöjda med vår. Den är både
användarvänlig och grundligt genomarbetat.
Men som med allt måste
information och fakta kontinuerligt
uppdateras och revideras.

Ulrika Jansson berättar att det exempelvis
handlar om att förtydliga
utvecklingsplanerna för vissa områden
där ambitionen är att bygga och
utveckla bebyggelse och stadsdelar.
– Vi behöver också peka ut helt
nya områden att bygga ut i framtiden.
Då gäller det att i ett tidigt skede
fördjupa dialogen med de boende
i området och örebroarna i allmänhet.
Berätta om våra tankar och
samtidigt få in viktiga synpunkter.
Sedan 2010 har kommunen arbetat
med nytt trafikprogram, ny naturplan,
VA-plan samt den omfattande
kulturmiljöinventeringen som
blir klar under 2016. Dessa kommer
att sammanfattas i översiktsplanen,
så att man får en god överblick hur
kommunen arbetar med frågorna.
– Vi kommer även att tydliggöra
vad kommunen vill kring landsbygdsutveckling,
regionala frågor
och social hållbarhet.
– Om allt går som vi planerat blir
vi klara med uppdaterings- och revideringsarbetet
under hösten 2017,
avslutar Ulrika Jansson.