Trelleborg ska vara en skolkommun att räkna med

Förskolor och skolor ligger högt på kommunens prioriteringslista. Nya Västervångskolan var en storsatsning som tillsammans med andra projekt gör att Trelleborg står väl rustad inför framtiden. (Foto: Niclas Ingvarsson)

Ester Alavei, förvaltningschef på bild­ningsförvaltningen. (Foto: Niclas Ingvarsson)

För drygt två år sedan fick Ester Alavei, förvaltningschef på bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun, uppdraget att leda och utveckla skolverksamheten i kommunen.

Vår vision är att Trelleborg ska bli en skolkommun att räkna med. Därför behöver vi skapa den skola som våra barn och elever behöver för att kunna nå sina mål. Och då måste vi våga att både tänka och göra nytt, säger Ester Alavei.

Ett exempel på nytänkande är det så kallade 1-16-perspektivet. Det innebär att en organisation med nio rektorsområden skapas där både förskolan och grundskolan ingår. I varje rektorsområde kommer en rektor att leda och utveckla skolans pedagogiska arbete. Till sin hjälp har rektorn en ledningsgrupp som består av biträdande rektorer som ska stötta rektorn i såväl strategiska som operativa frågor.

– Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om utbildningen och skapar en pedagogisk röd tråd i undervisningen, från första året i förskolan till nionde klass i grundskolan, säger Ester Alavei.

Det innebär också smidigare stadieövergångar för barn och elever samt större möjligheter till god personalplanering.

– På så sätt skapar vi en trygg och tydlig skolgång med likvärdig utbildning för alla barn och elever genom hela skoltiden.

Ester Alavei berättar att alla medarbetare inom bildningsförvaltningen har haft möjlighet att delta i arbetet att ta fram den gemensamma visionen: ”Trelleborg ska bli en skolkommun att räkna med”. Även politikerna i bildningsnämnden har deltagit i visionsarbetet.

För att nå den gemensamma visionen har fyra huvudmål tagits fram som gäller för alla skolverksamheter: passionerade och skickliga medarbetare, ett nära ledarskap, en ändamålsenlig organisation och en stabil ekonomi genom kloka prioriteringar.

Under hösten har bildningsförvaltningen särskilt fokuserat på målet om nära ledarskap.

– Det innebär att vi sänker tyngdpunkten i organisationen och fördelar ut resurserna där beslutsmandatet finns. Tillsammans med sina medarbetare får rektor ett utökat eget ansvar och större möjligheter att planera och skapa den skolverksamhet som krävs för att öka kvaliteten och höja resultaten. Större områden är dessutom mindre sårbara för utmaningar med kompetensförsörjning, säger Ester Alavei.

Hon menar att Trelleborgs kommun är inne i ett kraftfullt paradigmskifte och nu tar allt större plats på kartan.

– Trelleborg är en spännande kommun som siktar rakt mot framtiden. Det är en kommun som växer, och som vill fortsätta växa. I det sammanhanget är skolan en mycket viktig faktor. Ju bättre kvalitet och resultat våra skolor kan visa desto lättare är det att attrahera nya invånare till kommunen.