Snart byggstart –Förbifart Stockholm

Tomas Öhrling

Byggstarten börjar nu närma sig för Förbifart Stockholm – 21 kilometer ny E4 från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Ett bygge som i högsta grad får betydelse för Ekerö kommun med anslutningspunkt via en trafikplats på Lovön.

Arbetsplanen har nu vunnit laga kraft. Det gör att projektet går in i en intensiv fas. – Det är ett avgörande beslut som gör att vi kan fortsätta med full fart framåt, säger Johan Brantmark, projektchef på Trafikverket. Han berättar att en mängd olika aktiviteter och förberedande arbeten inför de kommande entreprenaderna nu intensifieras än mer. Samtidigt som undersökningar av markoch vattenförhållanden i fält pågår ska även ledningar flyttas. Arbetstunnlar beräknas, tillfälliga hamnanläggningar planeras, el, vatten och avlopp ska dras fram till de olika arbetsplatsområdena dit också tillfartsvägar byggs.
En del av allt detta sker alltså även i Ekerö kommun där Lovön är den del som påverkas mest. Huvudtunneln för Förbifart Stockholm passerar under Lovön. Här har nya ridvägar anlagts som ersätter de ridvägar som istället kommer att användas för materialtransporter under byggtiden. Dessutom pågår markundersökningar på Lambaruddsvägen, som senare kommer att förstärkas. Det utmärkande med bygget på och under Lovön är annars de speciella natur- och kulturmiljöhänsyn som självklart fokuseras just här.

Johan Brantmark

Under hösten kommer Mark- och miljödomstolen att hålla huvudförhandlingar om villkoren för hur projektets arbeten får påverka omgivningen vad gäller grundvatten,

buller och andra miljöfaktorer. Först därefter beräknas de betydande entreprenaderna starta under 2015, förutsatt att alla återstående tillstånd då finns på plats.
Den största delen av Förbifart Stockholm – drygt 18 av 21 km – går i tunnel, vilket medför omfattande sprängningar och stora mängder krossat berg ska fraktas från byggarbetsplatserna. Med tanke på projektets omfattning är just den logistiken en utmaning. För att inte belasta vägnätet med många tunga transporter, i synnerhet på Lovöns känsliga vägar, kommer en stor del av dessa att ske med hjälp av båtar. Tre tillfälliga hamnar, varav två på Lovön kommer att anläggas, varifrån stenkrosset transporteras vidare på pråmar.

 

Förbifart StockholmFör att kompensera för annars riskerade inskränkningar i framkomligheten på Ekerös vägnät, har Trafikverket tillsammans med Ekerö kommun, SL med flera berörda parter, undersökt ett antal så kallade åtgärder, som kan förbättra tillgängligheten till och från Ekerö kommun. Till exempel pendelbåtar mellan Ekerö centrum och Gamla stan, busstrafik på färjorna mellan Jungfrusund och Slagsta, mer frekvent busstrafik mellan Ekerö centrum och Brommaplan samt snabbcykelväg över Lindö och Lovön.

Genom Förbifart Stockholm blir det möjligt för Ekeröborna att nå regionens norra och södra delar utan att behöva passera Bromm
aplan. Det leder till minskad trafik förbi världsarvet Drottningholm.