Österport Ett av våra största områden för ny stadsbebyggelse – nära city

Österport– Att ha ett så pass stort
omvandlingsområde där
vi kan bygga stad så nära
centrum är inte så vanligt
och därför en fantastisk
möjlighet, säger Mikael
Norman, projektledare på
stadsbyggnadskontoret.

I en första etapp finns planer för
cirka 1 000 nya bostäder och det
inom fem till tio år. På sikt kan
det bli fråga om det dubbla, berättar
han. Först ut är nya bostäder på
gamla bussterminaltomten.
Österport som ligger cirka 1,5 kilometer
från city var ursprungligen
ett rent industriområde men har successivt
blandats upp med diverse
verksamheter. Här finns till exempel
en stor Coop-anläggning, ett par bensinstationer,
dessutom Eons reservkraftverk
och ett industrispår som
dagligen används. Det kommer med
andra ord att dröja ganska många år
innan Österport i sin helhet kan bli en
integrerad del av Örebros centrala
stadsbebyggelse.

Kommunen som äger cirka en tredjedel
av marken har tillsammans med
övriga markägare tagit fram en aktuell
strukturplan som visar förutsättningar
och en möjlig framtida markanvändning
för området, både på kort
och lång sikt.
Delar av kvarteret Gasklockan är
först ut att bebyggas. Markägaren
BJC Group AB har ambitionen att i ett
första skede bygga ett par hundra bostäder
på gamla bussdepåtomten med
start inom några år. Detaljplanearbetet
påbörjas nu till sommaren.

Översiktsplanen för Österport talar
om en levande stadsdel med blandad
bebyggelse för bostäder, handel och
kontor, gärna med anknytning till
universitetet.
– Det är det vi utgår från i vår planering,
påpekar Mikael Norman.
Självklart ser vi ett ganska stort inslag
av bostäder, gärna studentbostäder
men också arbetsplatser med universitetsnära
verksamheter. Dessutom
kontor, hotell, motionsanläggning,
skola, förskola, restaurang, handel
och annan service. Allt med en tydlig
stadsmässighet.
Strukturplanen talar om att byggnaderna
längs de större gatorna i
stadsdelen bör ha minst fem-sex våningar
och dessutom ha lokaler i bottenvåningen
med kontor eller bostäder
ovanpå. Området behöver också
tillföras ny grönska.
– Det är långt till närmsta park, därför
behöver en större park anläggas i
området, avslutar Mikael Norman.