Nytt kommunalt bolag för marknadsföring och näringslivsfrågor

Efter beslut av kommunfullmäktige
kommer ett nytt kommunalt marknadsoch
näringslivsbolag att bildas med start
från årsskiftet. Men redan är en arbetsgrupp
i gång som specifikt har till uppgift
att främja nyetableringar av företag.
– Vi vässar nu upp vårt näringslivsarbete
ytterligare med ett breddat uppdrag.
Det handlar om att utveckla Västerås som
en attraktiv boende-, arbets-, etablerings-,
besöks- och mötesort, säger näringslivschefen
Conny Petrén, som betonar att
uppdraget ska genomföras i nära samverkan
med näringsliv och andra aktörer och
att det även omfattar marknadsföring av
platsvarumärket Västerås.

Conny Petrén förklarar att man med
den nya organisationen kommer att vara
betydligt mer aktiv i fråga om näringslivsbefrämjande
åtgärder.
– Vi kommer till exempel att aktivt
pejla in de företag som borde vara intresserade
av att flytta hit utifrån de styrkor vi
har inom det befintliga näringslivet och
som stad, istället för att passivt vänta in
eventuella intressenter. Vi kommer också
att arbeta för att öka intresset för teknik
och naturvetenskap.
Det nya bolaget kommer att ledas av
en vd/näringslivsdirektör, en tjänst som
ännu inte är tillsatt.
Fotnot: Arbetsnamnet för det nya bolaget
är Västerås marknad och näringsliv AB
(VMNAB). Detta i avvaktan på godkännande
av Bolagsverket. Beslutet om ett nytt bolag
innebär att Etablering Västerås AB (EVAB)
avvecklas.