Nydala sjöstad har hållbarhet i fokus

I dag finns det bara skog mellan
Kolbäcksvägen och Nydalasjön.
Om några år ska det växa fram en
helt ny stadsdel här. Nydala sjöstad.
– Det spännande är att vi kan planera
för hållbarhet redan från början, säger
Johan Sjöström, mark- och exploateringsingenjör
inom Umeå kommun.

Mycket av Umeås tillväxt sker just
nu österut; Universitets- och
sjukhusområdet, Lilljansområdet,
Olofsdal och Tomte bogård. Men störst av
dem alla är Umeås blivande, helt nya
stadsdelsområde Nydala Sjöstad. Beläget
på östra sidan av Kol bäcksvägen (E4/
E12) mellan Gösta Skoglunds väg och
Tomtebovägen ner mot vattnet i
Nydalasjön.
Med sin närhet till universitetsstaden
blir Nydala sjöstad en del av det som
kallas för ”Smart City” [se artikel på nästa
uppslag]. En stadsdel byggd med hållbarhet
som grund.
– I dag är hållbarhet ett tydligt mål,
men också ett väldigt stort begrepp som
rymmer vida perspektiv, säger Johan
Sjöström. Även om vi har en hög ambitionsnivå
med målet är vi samtidigt mitt i
processen att reda ut vad det konkret betyder
för just Nydala sjöstad.
En diskussion som pågår samtidigt
som det klassiska planarbetet.

Marken här ägs av kommunen och är i dag
obebyggt, skogsbevuxet och relativt flackt.
Genom området sträcker sig Kolbäcken
vars naturliga sträckning i den mån det är
möjligt ska nyttjas i ett grönstråk som är
tänkt att sträcka sig genom planområdet.
Kolbäcken är också viktig när det gäller
dagvattenhantering.
Inom Nydala sjöstads östra delar, närmare
Nydalasjön, planeras för stadsbebyggelse
med i huvudsak bostäder. Det innebär
en tätare kvartersstad med en struktur
mer lik innerstaden, med byggnader i fyra
till fem våningar. I väster är inriktningen en
blandad stadsbebyggelse och med verksamheter
närmast Kolbäcks vägen/E4.
Minst 1 500 nya lägenheter ligger i
planen.
Det kan också bli aktuellt med kommersiella
lokaler längs den huvudgata/
esplanad som planeras genom området.
– Dessutom skola, förskola och äldreboende.
Ja, all kommunal service, säger Johan
Sjöström. Med en tätare bebyggelse kan det
också bli möjligt att lägga en av kollektivtrafikens
huvudlinjer genom området.
– En effektiv kollektivtrafik är viktig
för att underlätta hållbara resvanor.
Samtidigt vill kommunens planerare
även behålla tillgången till Nydalasjön
för Umeåborna. I en tidigare fördjupad
översiktsplan beskrivs Nydala som ett
viktigt stadsnära rekreationsområde och
Johan Sjöström kallar det för Umeåbornas
vardagsrum.
I planen slås det fast att allmänhetens
tillgänglighet till stränderna ska öka samtidigt
som områdets kulturvärden bevaras.
Utöver möjligheter till turism, friluftsliv,
rekreation och boende inom planområdet
föreslås också ett område kallat Entré
norr, för exempelvis Eurostop, bilhandel
och bilservice. Längre österut planeras
Anumarks trädgårdsstad med 150 enfamiljshus/
stadsdelshus samt ett tiotal tomter
för hästnära boende.

För något år sedan startades Citylab, ett
forum för kommuner, offentliga organisationer
och fastighetsägare att samverka
inom för att ge varandra stöd för hållbarhetsarbetet,
organiserad av Sweden
Green Building Council (SGBC). Och
det handlar inte bara om hållbarhet ur
strikt miljösynpunkt, med hållbarhet menas
även att motverka segregation, hur
man skapar nya arbetstillfällen och hur
man får ihop alla frågor i en effektiv process.
Arbetet med Nydala sjöstad är med
som ett av tio stadsutvecklingsprojekt i
årets upplaga av Citylab.
– Vi arbetar utifrån Citylabs manual
för hållbarhet och planerar det här tillsammans
med sju olika byggherrar för att
få största möjliga blandning av bebyggelse
och boendeformer i Nydala sjöstad,
säger Johan Sjöström.
– Det blivande Nydala sjöstad blir en
fantastisk boendemiljö, och jag räknar
med att vi i slutet av året satt våra konkreta
hållbarhetsmål på pränt för att sedan
fullfölja detaljplanearbetet nästa år.
Det blir ett kvitto på vårt hållbarhetsarbete.

Text: Anders Olow