En mer sammankopplad stad för alla

Eskilstuna är en av Mälardalens
snabbast växande kommuner.
För att möta efterfrågan på bostäder
har kommunen satt ett
mål om att bygga 5 000 nya bostäder
fram till år 2030. Genom
att förtäta med nya bostäder
och funktioner ska stadsdelarna
bättre kopplas samman och staden
därmed utvecklas mot en
mer levande, trygg och attraktiv
blandstad – en stad för alla.

För att uppnå detta mål bedrivs
stadsläkningsarbetet som fokuserar
på stadsdelarna Lagersberg,
Råbergstorp,
Fröslunda,
Årby, Skogsängen
och Skiftinge.
– Att förtäta staden på lämpliga
platser och att ge plats för nya bostäder
samtidigt som vi samverkar inom
kommunens verksamhetsområden för
att uppnå hållbar utveckling med fokus
på det sociala, det är vad stadsläkningsarbetet
går ut på, säger Magdalena
Lindfeldt, projektledare för stadsutveckling
på utvecklingsenheten.

Stadsdelarna vi arbetar med inom stadsläkningsarbetet
är alla barn av sin tid.
Behovet av upprustning och förbättring
av parker och mötesplatser är idag stort i
dessa stadsdelar. Genom att förstärka
stadsdelarna och bygga i mellanrummen
minskas upplevda avstånd till stadens utbud.
Att koppla ihop stadsdelarna bättre
med varandra, höja kvaliteten på gator,
parker och den bebyggda miljön samtidigt
som vi kompletterar med nya bostäder
och service innebär att vi kan bidra till
att livskvaliteten i stadsdelen höjs.
Genom samverkan mellan kommunens
olika verksamhetsområden och tidig
dialog med de boende, fastighetsägare
och exploatörer vill vi tillsammans
uppnå en långsiktigt hållbar utveckling
i samband med utbyggnaden. n