”Nya Butängen blir något alldeles extra” Storskalig stadsutveckling väntar

Butängen

Butängens omvandlingSamtidigt som planeringen
pågår för nytt resecentrum
smids planerna för förvandlingen
av Butängen. När nya
järnvägssträckan Ostlänken är
klar 2028 ska samtidigt övriga
delen av Butängen förändras.
Målet är att skapa en modern
och levande del av Norrköpings
innerstad.

Det är en unik möjlighet att få
utveckla ett så centralt område
till en attraktiv och hållbar
innerstadsmiljö för så många
människor. Det blir något alldeles extra,
säger Kenneth Hagström, vd för Norra
Staden fastighetsutveckling. Tidigare
arbetade han som samhällsbyggnadsdirektör
Kenneth Hagströmi Södertälje kommun. Norra Staden
fastighetsutveckling är ett nystartat
kommunalt bolag som ansvarar för fastighetsfrågor
i utvecklingen av Butängen
med uppdraget att bidra till en hållbar
och effektiv omvandling av området.
– Det blir en resa från ett grått industriområde
till en del av innerstaden.
Vi tänker oss en modern och levande
innerstadsdel som sticker ut, med både
bostäder och kommersiell verksamhet,
säger Kenneth Hagström. Norra Staden
Fastighetsutveckling och kommunens
stadsbyggnadskontor ska samarbeta
med företag och verksamheter där alla
tillsammans kan bidra till en välfungerande
stadsdel.
Trots att arbetet är i ett tidigt skede är
målet att hela området ska bli till en del
av innerstaden med tät bebyggelse. Under
hösten 2016 började arbetet med ett planprogram
för den södra delen av Butängen
och Johannisborg. Planen består bland
annat av omkring 6 000 boende och 6 000
arbetsplatser.
– Utvecklingen i Södra Butängen är
Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt
på mycket lång tid. Om vi ser till
planerna på längre sikt för hela Butängen
så är det ett av de största i hela landet,
säger Kenneth Hagström.

Förhoppningen är att Butängen blir pusselbiten
som på ett naturligt sätt bygger
ihop viktiga delar av innerstaden. En förlängning
av Drottninggatan ska utgöra
den viktigaste kopplingen mellan innerstaden
och det nya Butängen.
– Kopplingen mot Inre hamnen samt
Kungsgatan och Campus Norrköping
är stråk som ska förstärkas, säger Kenneth
Hagström och poängterar att det är
mycket som talar för området. Främst
närheten till resecentrum och Ostlänken
och därmed även Stockholm, vilket gör
stadsdelen till en mycket attraktiv plats
att både bo och arbeta i.

Hur kommer planeringsarbetet att fortsätta?
– Vid sidan av kommunens arbete med
planprogrammet om hur stadsdelens bebyggelse
ska se ut, kommer vi på Norra
Staden att bestämma hur vårt arbete ska
gå till. Det handlar om att fylla Butängen
med liv och innehåll, med verksamheter
och handel. I nära samarbete med andra
fastighetsägare ska vi ta fram och marknadsföra
en gemensam vision och sedan
tillsammans med dem och med nya aktörer
utveckla området.
– En viktig fråga framöver blir att vi
tillsammans med kommunens näringslivskontor
och aktörer på den privata
marknaden behöver föra en dialog med
befintliga verksamheter kring behoven
av att byta lokaler, säger Kenneth Hagström
som närmast kom från Södertälje
kommun och jobbet som samhällsbyggnadsdirektör.

Vad lockade med Norrköping?
– Norrköping är för mig en av landets
mest spännande städer. Det finns otrolig
potential här. Man växer starkt redan nu
men kan i och med Ostlänken vara trygga
i att bli en del av Stockholmsregionen och
på så sätt kunna genomföra stora tillväxtplaner.