Nu startar vi Byanätsforum!

ByanätsforumEtt gemensamt initiativ för att
stärka de lokalt byggda och
ägda bredbandsnäten

Modern elektronisk kommunikation är idag
lika viktigt som vägar, vatten och el. Utbyggnaden
av bredband på landsbygden är dock
en utmaning. En lägre befolkningsdensitet ger
sämre kommersiella förutsättningar att klara
infrastrukturinvesteringar. Detta gör att
bredbandsbyggnationen måste hanteras på
ett annat sätt än i städerna där marknaden
ensamt står för utbygganden.

Den svenska modellen för bredbandsutbyggnad på landsbygden
kallas byanätsmodellen. Modellen baseras på
involvering av de som bor och verkar på landsbygden.
Genom ett lokalt ledarskap kombinerat med stort engagemang
och organisering har utbyggnaden av bredband via
byanätsmodellen visat sig vara kostnadseffektiv. I många
fall möjliggör byanätsmodellen att bredband kan byggas
till ett pris som är mindre än hälften av vad en marknadsaktör
kan åstadkomma på egen hand. Detta gör att nät
kan byggas och drivas till en kostnad som är jämförbar
med den i städer och tätorter.

Tack vare byanätsmodellen har i nuläget 1 000 byanät
initierat eller färdigställt fi berbaserade bredbandsnät.
Totalt uppskattas dessa lokalt byggda och ägda nät täcka
in 150 000 anslutningar. Byanätsmodellen har skapat en
folkrörelse som gjort avtryck och gör skillnad. Lokala initiativ,
engagemang och förvaltning är en förutsättning för
att hela Sverige ska leva.
Även om den lokala drivkraften är stark fi nns stora
utmaningar som hotar hela modellen. För de enskilda
bya näten som är i färd med att planera eller bygga nät
upplevs situationen som allt svårare med komplexa krav
och kontinuerliga förändringar i spelregler.

För att skapa balans behövs en motvikt mot byråkratiskt
krångel och stelbenthet. Vi ser behov av initiativ för att:
• synliggöra de lokala bredbandsnäten och deras arbete
• ge vägledning, råd och stöd åt byanäten
• skapa en sammanhållen struktur

Vi vill med detta annonsera att vi tillsammans med en rad
andra aktörer stödjer initiativet till Byanätsforum – en
plattform av och för byanät. Forumet blir ett komplement
till våra befi ntliga organisationer med fokus på en av
landsbygdens viktigaste framtidsfrågor. Vi uppmuntrar
alla lokala bredbandsnät i landet som planerar, bygger
eller färdigställt sina nät att kostnadsfritt anmäla sitt
intresse att delta. Byanätsforum kommer att ge information
och synbarhet för byanäten och vara en sammanhållande
kraft att räkna med.

På organisationernas vägnar
Uno Jakobsson, Ordförande för Riksförbundet Enskilda Vägar
Åse Classon och Staffan Nilsson, Ordföranden för Hela Sverige ska Leva
Åsa Odell, vice Ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund
Gordon Hahn, Ordförande för Coompanion