Nu pågår planeringen för framtidens Norrköping – och du kan påverka

Översiktsplaner NorrköpingDen kommande översiktsplanen
för Norrköpings stad och
landsbygd börjar ta form. Just nu
ställs de båda förslagen ut och du
som bor i kommunen kan ta del
av dem och göra din röst hörd.

Norrköpings kommuns översiktsplan
har tre delar; en för
landsbygden, en gemensam
för Linköping och Norrköping
samt en för staden. Översiktsplanen för
staden Norrköping ska ge vägledning för
beslut om hur mark- och vattenområden
ska användas och hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras.
– Den tar sikte på år 2035 och beskriver
stadens utveckling på lång sikt till en hållbar
och attraktiv stad, säger Per Sandler,
projektledare med ansvar för staden.
Planförslaget för staden var i våras
ute på samråd där allmänhet och övriga
berörda kunde lämna synpunkter. Efter
det har synpunkterna sammanställts och
från november fram till sista januari är
förslaget på utställning. Det finns dels
tillgängligt i digital form på kommunens
hemsida, dels i tryckt form på Visualiseringscenter
C och kvarteret Rosen.

ÖversiktsplaneringVilka synpunkter kommer fram?
– Det är både stort och smått. Vi har
fått in en hel del intressanta tankar och
hoppas få in fler innan utställningen
går i mål. Mycket rör behovet
av bostäder, trafik och möjlighet att ta sig
fram, säger Per Sandler.

Varför är det så viktigt
med medborgardialog?
– Staden förväntas växa med 30 000 invånare
till 2035. Dessutom väntar vi både
Ostlänken och ett nytt resecentrum. Det
ställer krav på bostäder och kontor, förskolor
och skolor, vård och omsorg. Det
vill säga saker som berör människors vardag.
Därför måste vi prata med Norrköpingsborna
och fråga hur de ser på staden
och dess framtid.
Hållbar förtätning, lockande blandstad,
respekt för Norrköpings arv och
kännetecken, samt framkomlighet och
trafikutmaningar är några huvudbegrepp
som kommer att vara utmärkande
för översiktsplanen för staden. Per Sandler
poängterar att den inte bara är ett
verktyg för kommunen utan för alla som
vill bo och verka i Norrköping.
– Från privata aktörer, investerare,
fastighetsägare och bostadsbyggare får vi
allt oftare frågan vad kommunens långsiktiga
plan är. Inte minst nu när staden
växer. Och kommunens vilja och ambition
uttrycks just i översiktsplanen.

Samtidigt som ny översiktsplan för staden
tas fram pågår även arbetet med den
del som gäller landsbygden. Även här
handlar det om att ange riktningen för
den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön.
– Syftet är också att skapa möjligheter
för en levande landsbygd och att en hållbar
utveckling ska stödjas från en ekologisk,
ekonomisk och social synvinkel,
säger Eva Weibull Winter, översiktsplanerare
med ansvar för landsbygden.
Huvuddragen för landsbygden handlar
om att förstärka, utveckla och komplettera
centralorterna, samt befintliga
miljöer med bostäder, service och infrastruktur.
Men det handlar också om mjuka
värden. Som att slå vakt och värna om
skogsmiljöerna, sjöarna, östgötaslätten
och skärgården. Att göra de lättare att
nå och få fler att ta del av Norrköpings
natur är också något som är utmärkande
för landsbygdsplanen, poängterar Eva
Weibull Winter.
Det går som sagt att lämna synpunkter
fram till sista januari. Därefter kommer
planförslagen att bearbetas mer för att
till slut antas av kommunfullmäktige.
Troligtvis försommaren 2017.