Närhet till vatten

Som en pulserande livsnerv väver
Eskilstunaån samman våra
städer och stadsdelar. Ån är även
en viktig länk som knyter ihop
Hjälmaren med Mälaren för
dricksvatten, rekreation och
ekosystemtjänster. Kraften i vattnet
har genom historien bidragit
till den historiska position som
en av Sveriges viktigaste industristäder.
Med gemensamma
krafter arbetas för att göra ån
mer tillgänglig.

Genom långsiktigt arbete – både av
översiktlig planering och av
markplanering på detaljnivå har
enträget arbete med Åstråket påvisat resultat.
Projektet Åstråket vill bidra till att
förbättra och öka tillgängligheten till
åstranden. Det finns ett sammanhängande
promenadstråk från Skjulsta i söder till
Mälaren i norr. På flera ställen utmed promenadstråket
har befintliga rastplatser
rustats och nya har skapats. Nu har stråket
även fått pris av Sveriges Arkitekter för
god arkitektur. ”Det två mil långa
Åstråket knyter samman ett pärlband av
vackra platser utefter Eskilstunaån och
förbinder centrala Eskilstuna med det omkringliggande
landskapet och dess skilda
miljöer”. Utmed stråket finns möjlighet
till aktiviteter såsom utegym, fiskemöjligheter,
kanotled eller bara uppleva ån i
den takt du vill.
–Vi skapar platser som gör att man
kommer nära vattnet, addera aktiviteter
för rekreation och aktivitet vid vattnet
säger Cecilia Knutsson verksamhetschef
Parkavdelningen. För att koppla centrum
till årummet har vi skapat Eskilstuna
beach i Stadsparken. Ett projekt som är
uppskattat av Eskilstunaborna och som vi
ständigt försöker förbättra.
– Mälaren och Hjälmaren har stor betydelse
för kommunens attraktion.
Sjölandskapet i Mälardalen är en tillgång
för Eskilstunabor med sina kvaliteter som
utsikts- och badplatser samt allmänna
bryggor, kanotleder, småbåtshamnar med
mera. Det här är även värden som uppskattas
av besökare och kan attrahera nya
eskilstunabor. Det är därför viktigt att vi
ständigt utvecklar dessa säger Maria
Ringström Destination Eskilstuna.