Linköping växer med förtätning och nya stadsdelar

Linköping växer

 

Linköping växer och utvecklas
mer än någonsin de närmaste
decennierna. Nya stadsdelar
med bostäder och service
kommer efter hand att kunna
lätta på bostadstrycket. Antalet
invånare i kommunen är
nu drygt 150 000, och siktet är
inställt på 200 000 invånare.
Även Linköpings innerstad
utvecklas och växer.

När Ostlänken med höghastighetståg
blir verklighet krymper restiderna mellan
Göteborg och Stockholm, vilket innebär
att Linköpingsregionen blir ännu mer attraktiv
och behovet av bostäder ökar. Utvecklingsplanen
för Linköpings innerstad,
som tagits fram av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
översiktsplaneavdelning,
ska bland annat ge riktning
för kommande beslut och planer.
Innerstadsmiljöer är eftertraktade och
stadskvalitet är därför ett viktigt konkurrensmedel
för städer som vill stärka attraktionskraften.

Utvecklingsplanen för Linköpings innerstad
antogs av kommunfullmäktige i
mars 2016. Planen har bearbetats under
en lång process och i dialog med Linköpingsbor,
handlare, fastighetsägare, och
intresseföreningar. Men det handlar inte
bara om nybyggnation – planen tar även
upp attraktiva mötesplatser, miljö, kollektivtrafik
och cykelmöjligheter. Bilanvändandet
ska till exempel minska från
nuvarande 60 procent till 40 procent.
– Visionen är att skapa mer och bättre
innerstad, säger Johanna Wiklander som
är stadsarkitekt. Det handlar om förtätning,
men även att vidga innerstaden så
att den omfattar ett större område. Vi har
några stora verksamhetsområden och till
och med öppna fält som kan omvandlas
till rena stadsmiljöer, exempelvis Steninge
och Stångebro. Folkungavallen är
ytterligare ett område där en ny simhall
ska byggas med ny stadsbebyggelse runt
omkring. På andra centrala ställen kommer
det att bli förtätningar där det finns
utrymme för nya hus, till exempel större
parkeringsytor som kan tas i anspråk.
För att ytterligare införliva ett angränsande
område som Stångebro till stadskärnan,
kan ”strategiska stråk ” – befintliga
gator med stadsliv – ”föras ut” och berika
den nya bebyggelsen med stadskärnans
energi.

Fanny Wahlqvist, som är översiktplanerare
och projektledare ger här exempel på
olika byggprojekt som är aktuella.
– Många förändringar är redan igång i
stadskärnan. I Övre Vasastaden byggs
1 100 bostäder – en helt ny stadsdel med
innerstadskaraktär. Utbyggnaden sker i
olika etapper under flera decennier och
kommer på sikt att innehålla cirka 2 500
lägenheter, kontor och andra arbetsplatser.
Platensgatan som går i ett stråk från
Övre Vasastaden ner till Stora Torget är i
sammanhanget ett viktigt gaturum som
ska utvecklas för att binda ihop Övre Vasastaden
med stadskärnan. Platensgatan
har dessutom just byggts om mellan
Kungsgatan och Ågatan.
Fanny Wahlqvist nämner även Djurgårdsgatan
som går söderut från Drottninggatan.
Här finns ett planprogram som
visar hur gatan kan förändras från sin nuvarande
landsvägskaraktär till en innerstadsgata.
– När det gäller områden som exempelvis
Stångebro så är det en utbyggnad
som kommer att pågå under lång tid, säger
Fanny Wahlqvist. Det är ju ett område
lika stort som den nuvarande innerstaden.

Även utvecklingsplanen för ytterstaden
har nu påbörjats.
– Här blir det övergripandet arbetet att,
förutom nybyggnation, skapa möten mellan
bostadsområden som idag ligger avgränsade
av barriärer som exempelvis
trafikleder.
(På sidan 10 kan du läsa mer om planeringen
för ytterområdena, och på sidan 6
finns en karta över planerade och påbörjade
projekt.).

Text: Anders Post