Länna ger plats för fler verksamheter

Länna industriområde behöver
växa och ge plats för fler företag.
Därför planeras nu för 30 nya
tomter för handel och småföretag.

Antalet arbetsplatser inom kommunen
har ökat kraftigt under senare
år och efterfrågan på tomtmark
för företag ökar i samband med att andra
äldre industriområden förvandlas till bostadsområden.
I Länna industriområde
finns i dag både industrier och en hel del
handel, ett flertal restauranger och en stor
matvarubutik. På andra sidan Lissmavägen
ligger Länna Köpcentrum.
Framför allt är det mindre och medelstora
tjänsteföretag inom bygg- och hantverkssektorn
och kunskapsintensiva företagsservicefirmor
som frågar efter mark,
men även specialiserad tillverkningsindustri
och detaljhandel.
Genom att utöka verksamhetsområdet i
Länna stärks regionens verksamhetsstråk
längs väg 73, och de östra delarna av
Huddinge.

Alldeles norr om industriområdet som det
ser ut i dag ligger ett 32 ha stort oexploaterat
skogsparti intill Nynäsvägen där det är tänkt
att de nya industritomterna ska ligga. Planerna
för utvidgningen av industriområdet innebär
stora förändringar i den befintliga naturmarken
då förutsättningarna innebär en planering
för stora byggnadsvolymer som kräver plana
markytor. En relativt stor del av området består
av berg med tunt jordlager och lera som
har sämre förmåga att infiltrera dagvatten som
då söker sig ut i naturliga diken.
Något kommunen är väl medveten om.
– Den viktigaste frågan för oss just nu och
som vi granskar i höst är hur vi ska ta hand om
de naturliga vattenstråken och rena dagvattnet,
säger Sandra Tiidus, exploateringsingenjör
med ansvar för projektet. Det kommer att
bli mycket vatten att ta hand om med dammar,
diken och växtbäddar och innan vi kan
börja spränga och lägga grunden för det utvidgade
industriområdet måste mark- och miljödomstolen
och Länsstyrelsen ha sagt sitt.

– Vi kommer att lämna kvar en del naturmark,
bland annat en sumpskog alldeles
intill, och se till att området får det vatten
det behöver.
Planarbetet för området och tillståndsansökan
för vattenverksamhet sker parallellt
och planen beräknas gå ut till granskning i
slutet av året då det bland annat planeras ett
”Öppet Hus”. De 30 nya tomterna med ca
200 000 kvadratmeter fastighetsyta planeras
i etapper och kommer också att säljas i etapper
med start tidigast i början av nästa år
med första tillträde till mark 2020.