Koll på utlandet från Lovön sedan 1942

På Lovön finns en viktig kugge
i Sveriges totalförsvar – FRA,
Försvarets radioanstalt. Trots
namnet är FRA inte en del
av Försvarsmakten, utan en
fristående myndighet under
Försvarsdepartementet.

FRA har ungefär 800 anställda
och uppgiften är dels signalspaning
mot utrikes förhållanden till
stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitik, men även att stödja
andra svenska myndigheter och statligt
ägda bolag med deras informationssäkerhet.
FRA bildades 1942, mitt under andra
världskriget, och flyttade i samband med
det till Lovön. Den främsta uppgiften
då var att forcera tyska kryptotelegram,
vilket var ett väsentligt stöd till Sveriges
neutralitetspolitik under kriget.

Signalspaning mot utlandet
Idag kan signalunderrättelseverksamheten
exempelvis handla om
• militär förmåga hos främmande
länder,
• stöd till svenska militära insatser
utomlands,
• utveckling och spridning av massförstörelsevapen
i andra länder,
• internationell terrorism,
• it-angrepp från utlandet mot känsliga
informationssystem i Sverige,
• mänskliga rättigheter i auktoritärt
styrda länder.
Signalspaning sker på uppdrag av
regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten,
Säkerhetspolisen eller NOA,
Nationella Operativa Avdelningen inom
Polismyndigheten. FRA:s signalspaning
kräver tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen
och granskas löpande av
Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.
En vanlig missuppfattning är att FRA
skulle hålla på med brottsbekämpning
och spana på inhemsk svensk trafik.
Försvarsunderrättelseverksamheten
riktas alltid mot utrikes förhållanden.
Den får inte syfta till att lösa brottsbekämpande
uppgifter och det finns ett
uttryckligt förbud i lagen för FRA att
inhämta signaler där både avsändare och
mottagare befinner sig i Sverige.

Informationssäkerhet
FRA har även till uppdrag att bidra till
att stärka informationssäkerheten inom
samhällsviktig verksamhet i Sverige, det
vill säga bidra till att försvåra dataintrång
mot skyddsvärda funktioner i
samhället. Arbetet riktar in sig på de ur
totalförsvarssynpunkt mest skyddsvärda
funktionerna i samhället, och fokuserar
på att skydda mot de mest kvalificerade
angriparna, ofta statliga eller statsunderstödda.
FRA bidrar till att stärka skyddet
genom att bland annat testa sårbarheten
i it-system eller genom att ge konkreta
råd om hur informationssäkerheten kan
förbättras i de berörda verksamheterna.
Genom samverkan mellan signalspaning
och informationssäkerhet kan man även
bilda sig en uppfattning om de utländska
angriparnas verktyg och förmåga,
och därmed bättre bidra till skyddet av
svenska myndigheter.

Kommunens näst
största arbetsgivare
På FRA arbetar cirka 800 personer, de
flesta på Lovön, vilket gör FRA till den
största arbetsgivaren i kommunen näst
efter kommunen själv. Det finns både ingenjörer,
datautvecklare och humanister
på FRA, inte minst finns det kunskaper i
många olika främmande språk.
Många har arbetat länge på FRA, och
det är vanligt att anställda bor inom
Ekerö kommun, eller i Bromma och
andra närbelägna delar av Stockholm.
FRA bidrar alltså till en liten ström av
omvänd pendling – när många Ekeröbor
sitter i kö för att åka in till arbetet
i Stockholms centrum åker en del
FRA:are åt motsatt håll.