Fjäril vingad syns på Sege Park

I Sege Park är ambitionerna höga
med hänsyn till den ekologiska
mångfalden. Här har de 1 756
träden räknats och identifierats
till 81 arter.
– Jag har aldrig tidigare arbetat
med en detaljplan där ekosystemtjänster
fått en så uttalad
roll, och där naturvärden fått
vara med och forma helheten,
säger Juliet Leonette Lidgren,
miljöstrateg och arkitekt i
Malmö stad.

Många som kommer till Malmö –
speciellt från utlandet – upplever
att det är väldigt grönt och fint.
Men om man som stadsbyggare inte ser
värdet av grönskan och tar med det i avvägningarna
vid planering och byggande så
kommer mycket av de tjänster vi människor
får från naturen att gå förlorade.
– Malmö omges dessutom av jordbruksmark
som är bland den mest produktiva i
Europa och av den anledningen är det vår
skyldighet att driva frågan om att bevara
det gröna, säger Juliet Leonette Lidgren
och fortsätter.
– Istället för att skövla allt och sen bygga
och till slut plantera pyntgrönt, måste vi
börja utgå ifrån platsen och ta vara på de
gröna värden som finns och fundera över vad
som saknas. Sen behöver vi zooma ut och se
hur allt samverkar i ett större perspektiv.
I Sege Park är ambitionerna höga ur miljösynpunkt.
Här har den värdefulla parken
fått vara med och påverka var förtätningen
kommer att ske. Det kommer även att anläggas
ett flertal odlingsplatser där såväl de
boende som andra odlingsintresserade kan
odla egna grönsaker. Det blir rekreation
samtidigt som det bidrar till ekosystemet
genom att öka den biologiska mångfalden.
– Det finns kunskap som vi har glömt i
vår iver att bygga städer. Det har resulterat i
att 60 procent av jordens ekosystemtjänster
har förstörts. Vi behöver lära oss om det igen
och ta hand om naturen så att den kan ta
hand om oss, säger Juliet Leonette Lidgren.
Text: Cecilie Östby
Illustration: Mandaworks